Gjør Helse Nord et reelt forsøk på at leve opp til ikke bare befolkningens, men også det politiske Norges forventninger?

Hvert år sender Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) et oppdragsdokument til de regionale helseforetak. Siden 2016 har oppdragsdokumentet til Helse Nord definert tre hovedmål. I dokumentet for 2023 er disse hovedmålene beskrevet:

1. Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

2. Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet.

3. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp

Sett i lyset av det er det er det ubegripelig at Helse Nord kan foreslå at redusere tilbudet på Senter for psykisk helse i Midt-Troms

Hovedmålene har endret seg siden 2016, men punktet som omhandler å «Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling» har vært med hvert eneste år siden 2016. I tre regjeringsperioder og på tvers av partigrenser har det vært et gjentatt mål og styrke psykiatritjenesten. Når dette punkt har vært med i åtte fortløpende oppdragsdokumenter er det vanskelig å tolke det annerledes enn at HOD ikke mener Helse Nord har levert på dette område.

Sett i lyset av det er det er det ubegripelig at Helse Nord kan foreslå at redusere tilbudet på Senter for psykisk helse i Midt-Troms. Helse Nord velger å ikke følge de føringer som gis av HOD. Øverste leder av HOD er helseministeren, det er vanskelig å se for seg at hun vil kunne akseptere dette forslaget.

Den norske befolkning blir eldre, og eldre mennesker har dårligere helse enn yngre. En stor del av helsevesenets ressurser går derfor naturlig nok til den eldre generasjonen. Eldre mennesker har ofte mer komplekse sykdomsbilder, bruker mer medisin og tåler medisin dårligere.

De er av disse grunnene og av flere andre grunner mer avhengig av et sammenhengende pasientforløp slik som det nevnes i oppdragsdokumentets punkt 3. Når Helse Nord ønsker å legge ned Områdegeriatrisk tjeneste fjerner man en av spesialisthelsetjenestens generalister. Man fjerner en av de avdelinger som i utstrakt grad jobber tverrfaglig, og dermed bidrar til sammenhengende pasientforløp. Samtidig vil man fjerne en avdeling hvor man vet at behovet vil øke de neste tiårene.

Jeg håper at lokale politikere i kommune, fylke og på Stortinget vil bidra til at påpeke overfor helseminister Ingvild Kjerkol, at Helse Nord ikke lever opp til de føringer som nettopp HOD og dermed helseminister Kjerkol har lagt gjennom flere år.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her