Det kommer frem av et lovforslag som idrettspresident Berit Kjøll denne uken presenterte på idrettsstyrets «Åpen time».

Etter den nedslående rasismerapporten i februar kommer styret i NIF nå med to konkrete forslag til lovendring på Idrettstinget.

Det som tidligere har vært en generell regel om å «skade idrettens anseelse», blir nå atskillig mer konkret:

Forbud om å fremsette diskriminerende eller hatefulle ytringer «som er egnet til å true, forhåne, fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunnlag av hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, religion, livssyn, seksuelle orientering, kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller funksjonsnedsettelse».

Det andre punktet gjelder altså et ansvar for å reagere på disse ytringene: «unnlate umiddelbar bortvisning av person» som overtrer disse reglene.

– Norges Fotballforbund har allerede hatt tilsvarende regel i mange år, forteller Håvard B. Øvregård, seniorrådgiver i NIF, om det med å unnlate bortvisning.

– Hva tror du disse lovendringene vil bety?

– Jeg mener det er veldig viktig. Når disse handlingene nå fremheves særskilt i loven, vil det trolig bidra til at det fremmes flere saker for idrettens omsorganer. Det er veldig få saker om rasisme som blir rapportert eller tatt opp i idretten, og vi håper at det at dette nevnes vil senke terskelen for å melde inn saker. Vi skal ha nulltoleranse for diskriminering og ønsker å ha de virkemidlene som er nødvendige for det, sier Øvregård - og opplyser at de også jobber med et bedre og digitalt varslingssystem.

– Hva med anmeldelse til politiet?

– Rasistiske og andre hatefulle ytringer er straffbare etter straffeloven. Vi ønsker at rasistiske eller andre hatefulle ytringer også blir informert til politiet. Det er en lavere terskel for lovbrudd enn mange tror. Det er viktig at vi bidrar til å forstå hvor terskelen ligger. Vi ønsker at hatefulle ytringer både blir fulgt opp med dom i det ordinære rettssystemet og at de får en reaksjon i idrettens domssystem.

Både i den gamle og den nye lovteksten heter det at idrettslag og andre organisasjonsledd kan straffes også uavhengig om det kan påvises skyld. Start ble nylig sanksjonert av fotballforbundet for en rasismesak - noe de fant urettferdig etter som de selv hadde løftet den i offentligheten.

– Det er et ønske fra idrettsstyret om at alle organisasjonsledd i idretten kan bli stilt til ansvar for også for rasistiske og andre hatefulle ytringer som personer blir utsatt for på idrettsarrangement. Alle organisasjonsledd har et ansvar for å hindre at sånne ting skjer. Denne lovendringen åpner for at man kan gi reaksjoner til organisasjonsledd som ikke har gjort nok for å hindre rasisme.