Frigir navnet på mannen som omkom i dykkerulykken i Dyrøy.

foto
dyrøy dyrøybrua Foto: Stian Blindheim