Rådmannens kuttpakke med «PwC bobleplast» rundt

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

Å «plante om» folk på sine eldre dager i helt nye omgivelser, er unektelig problematisk

Olaf Øwre, skribent
nyheter

Senja kommune sliter økonomisk og rådmannen strever hardt for å få neste års budsjett i balanse. Nesten som vanlig er det pleie- og omsorgssektoren som legges under lupen først. Rådmann Hogne Eidissen kom med en bombe da han foreslo at alle de nåværende sykehjemmene på øya Senja — beliggende på Skaland, Stonglandseidet, i Sifjord og Gryllefjord skal omhjemles til såkalte omsorgsboliger. Finnsnes sykehjem og Rossfjord sykehjem skal beholdes. Denne strukturendringen skal ifølge rådmannens beregninger gi en innsparing på 20 millioner kroner.


Eldrerådet om rådmannens forslag om ny sykehjemsstruktur:

– Vi er ikke et gammelt sovjetsystem

Tirsdag avholdt Senja Eldreråd et møte med blant annet rådmannens forslag til ny sykehjemsstruktur på sakslista.


Rådmannens forslag følger i store trekk de anbefalinger som ble gitt av rådgivningsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC) i en bestilt rapport presentert for kommunen i juni i år. PwC anbefalte der å kutte antall sykehjem fra dagens seks til to-tre. For å kompensere for færre sykehjem ble kommunen rådet til heller å øke bruken av døgnbemannede omsorgsboliger. PwC vurderte Senja kommunes totale behov for heldøgns omsorgstjenester til om lag 200 plasser, fordelt omtrent halvt om halvt mellom sykehjem og omsorgsboliger. Med basis i PwC-rapporten argumenterer rådmann Hogne Eidissen sterkt for at kommunen må foreta strukturelle endringer — i klartekst nedbygging av institusjonsplasser til fordel for differensierte hjemmebaserte tjenester. I rådmannens innstilling til kommunestyret heter det at Senja kommune må se antall sykehjemsplasser opp mot innbyggertall og tjenestetilbud i forhold til geografi — men samtidig gi forsvarlige tjenester i henhold til lov og forskrifter.

SIFJORD SYKEHJEM: Sykehjemmet i Sifjord foreslås omhjemlet til omsorgsboliger i rådmannens forslag.   Foto: Privat

Som en av begrunnelsene for å legge ned i distriktene, peker rådmannen på at det er utfordringer med å skaffe fagkompetanse til jobber i helse- og omsorgstjeneste ute i distriktene. Det er vel i beste fall en sannhet med modifikasjoner. Men rådmannen bruker det i alle fall som en beleilig knagg å henge hatten på. Det hele er profesjonelt og godt pakket inn fra rådmannens side — nærmest «med PwC bobleplast» rundt. Men det er ingen tvil om at forslaget er dramatisk og inngripende for svært mange.


Ber ordføreren kalle inn til krisemøte – er redd situasjonen i kommunen vil eskalere

Senja SV råder ordfører Tom-Rune Eliseussen til å kalle inn alle politiske partier i kommunen til et krisemøte.


Reaksjonene har da heller ikke latt vente på seg. Både fra folk flest og fra lokale politikere er skepsisen stor. Gruppeleder i Senja Sp, Bjørn Richard Pedersen, sier til Folkebladet at han synes saken er vanskelig. Han registrerer at rådmannen i stor grad viser til PwC-rapporten, uten at mulige uheldige samfunnsmessige konsekvenser av å iverksette så omfattende endringer, er belyst godt nok. Pedersen sier han skulle ønske at alle aspekter hadde vært bedre forankret ute i lokalsamfunnene som blir berørt. Senja Høyres gruppeleder, Geir-Inge Sivertsen, er på linje med Pedersen. Han mener forslaget fra rådmannen må konsekvensutredes grundig før man kan ta endelig stilling til det. Hensynet til de ansatte ved dagens sykehjem, beboerne og deres pårørende og andre i lokalsamfunnet som blir berørt av strukturendringen, må ifølge Sivertsen veie tungt i prosessen videre. Grethe Sebulonsen, gruppeleder for Senjalista, sier til Folkebladet at de i utgangspunktet har et ønske om å beholde drift ved institusjoner i distriktene og at det fremdeles bør gjelde.

OMSORGSBOLIGER: Finnsnes Bo- og Aktivitetssenter har omsorgsboliger, 28 plasser med tilstedeværende heldøgns bemanning. Foto: Maria Holm Simonsen  Foto: Maria Holm Simonsen

Gruppeleder i Senja Arbeiderparti, Marit Stubberud Hanssen, gir klart uttrykk for at hennes parti ikke kommer til å støtte rådmannens innstilling. Hun legger også til en krass generell kritikk om at saken føyer seg inn i en lang rekke av saker med det hun kaller «dårlig politisk håndverk». Etter hennes syn er ikke Senja kommune gode nok på prosess. Når det skal tas tunge og vanskelige avgjørelser, trengs et mer grundig beslutningsgrunnlag med tanke på de konsekvenser gjennomføringen vil kunne ha. Ordfører Tom-Rune Eliseussen (Sp) er enig i at prosessen i denne saka har vært for dårlig. Fra PwC-rapporten forelå i juni og til nå, har det vært gjort for lite for å forankre tiltakene som nå foreslås. Samfunnsmessige virkninger er ifølge ordføreren ikke godt nok belyst.


Vil ut av Senja kommune

De varslede planene om at Senja Kommune vurderer å legge ned sykehjemmene ute i distriktene og erstatte disse med omsorgsenheter har skapt reaksjoner i Berg og Torsken. Ei Facebook-gruppe som ble startet på mandag har i løpet av et knapt døgn fått over 700 medlemmer.


Innstillingen om sykehjemsstrukturen har satt sinnene i kok hos folk på Senja. De sterkeste reaksjonene har kommet fra de tidligere kommunene Berg og Torsken, hvor folk føler seg både oversett og overkjørt. Senja kommune blir oppfattet som distriktsfiendtlig, og mange vil nå ut av storkommunen. Ei Facebook-gruppe med navnet «Vi som vil ha Berg og Torsken kommuner tilbake» ble startet sist mandag og samlet bare i løpet av en dag over 700 medlemmer — nå er tallet passert tusen. Tidligere Torsken-ordfører Hans Peder Pedersen oppfordrer politikerne i Senja kommune til å tenke etter hva som ble lovet da intensjonsavtalene om kommunesammenslåing ble signert. Tidligere ordfører i Berg, Roar Åge Jakobsen, synes det er interessant å se hvordan stemninga er blant folk for en mulig reversering av innlemmelsen i Senja kommune.

Realismen i en løsrivelse fra storkommunen er vel tvilsom, men det er lett å skjønne at begge de tidligere ordførerne og flere med dem føler seg sviktet med tanke på løfter som ble gitt før storkommunen ble etablert. Men fagre politiske lovnader har en tendens til å ha begrenset holdbarhetsdato — de er ofte «best før» prosessen er gjennomført.


Rådmannens forslag: Disse sykehjemmene vil han beholde

Rådmann i Senja kommune, Hogne Eidissen, foreslår at sykehjemmene i Skaland, Sifjord, Stonglandet og Gryllefjord omhjemles til omsorgsboliger. Finnsnes sykehjem og Rossfjord sykehjem vil han beholde.


Rådgivningsfirmaet PwC har levert en rapport i henhold til bestilling omkring økonomien for sykehjemsstrukturen i Senja kommune. Basert på økonomi anslås mulige besparelser til 20 millioner kroner. Selvsagt en forlokkende mulighet for rådmann Hogne Eidissen, som trenger noe som monner for å bringe budsjettet i balanse. Det er bare det at denne saken ikke gjelder flytting og oppbevaring av maskiner, varer eller annet gods. Det gjelder mennesker — eldre og pleietrengende og deres pårørende. Det gjelder de ansatte ved sykehjemmene og de ringvirkninger som en sykehjemsnedleggelse kan få for servicetilbudet ellers på stedet — nærbutikk, skole, barnehage og annet.

FINNSNES SYKEHJEM: Kapasiteten ved sykehjemmet på Finnsnes foreslås økt fra 80 til 90 plasser.  Foto: Trond Sandnes

Å flytte eldre mennesker fra et sykehjem i kjente omgivelser, hvor de kanskje har bodd hele sitt liv, til helt nye forhold på et nytt sted langt unna, er mer brutalt enn mange tror. De eldre og syke vil selvfølgelig få god omsorg og pleie både på Finnsnes og i Rossfjord, men det å «plante om» folk på sine eldre dager i helt nye omgivelser, er unektelig problematisk. Flytting skaper stress og ofte forvirring. Folk som de før fikk besøk av, kan ikke lenger komme innom så ofte, fordi avstanden til sykehjemmet er blitt milevis unna der de har bodd. Resultatet kan bli ensomhet og vantrivsel for noen.


Sykehjemsstruktur: – Omfattende og inngripende tiltak som er foreslått

Senterpartiets Bjørn-Richard Pedersen mener det er omfattende og inngripende tiltak som er foreslått av rådmannen. – Det er mange aspekt som jeg føler ikke er belyst heller, sier han.


Det ser ut til at rådmann Hogne Eidissen må finne andre løsninger for å få kommunens budsjett til å balansere. Beslutningsgrunnlaget for en så stor endring av sykehjemsstrukturen er ikke godt nok hva angår helheten og konsekvenser. Ut fra signalene fra flere partier i kommunen, vil ikke forslaget få tilslutning i sin nåværende form. En grundig analyse av alle samfunnsmessige konsekvenser må gjøres. Kanskje kan det også gjøres justeringer og tilpasninger for at endringer blir mindre dramatiske.

Noen ganger lønner det seg å ta ett skritt tilbake og sørge for å være bedre skodd til neste steg — nemlig å fatte en god beslutning — det gjelder også for rådmenn og politikere.