Anbefaler Senja å avslå søknadene om lokaliteter for torsk

Senja kommune bør avslå søknadene om dispensasjon i kystsoneplanen for å etablere torskeoppdrett. Det anbefaler Statsforvalteren i Troms og Finnmark, som mener det er uheldig at det legges opp til dispensasjonsbehandling i en sak som kan ha så inngripende virkning på miljøet.

OMSTRIDT LOKALITET: Tre aktører har søkt om dispensasjon fra NFFF-arealene i kystsoneplanen rundt Senja for å etablere til sammen ni oppdrettslokaliteter for torsk. En av lokalitetene som har vist seg å være mest omstridt er den ved Vassulvika i Solbergfjorden.  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Statsforvalteren er blant dem som har avgitt uttalelse til søknadene fra tre aktører om dispensasjon arealformålene natur-, frilufts-, fiske og ferdselsområde (NFFF) i kystsoneplanen for å etablere ni lokaliteter for torskeoppdrett rundt kysten av Senja.

– Statsforvalteren mener det er uheldig at det nå blir fremmet så mange dispensasjonssaker på denne måten, kort tid etter at ny kystsoneplan er vedtatt. Vi mener etablering av ni nye oppdrettslokaliteter er av så stort omfang at det vil kreve revisjon av kystsoneplanen og at en dispensasjonsbehandling ikke er egnet til til å belyse de helhetlige konsekvensene, uttaler statsforvalteren i høringsuttalelsen.