Sterk motstand mot torskeoppdrett

Det er sterk motstand mot å tillate etablering av torskeoppdrett i Senja kommune. Arealplanlegger Audun Sivertsen har så langt mottatt nesten 50 høringsuttalelser. De fleste stiller seg negativ.

HAR MOTTATT MANGE HØRINGSUTTALELSER: Arealplanlegger Audun Sivertsen sier de fleste høringsuttalelsene som er kommet gjennomgående er kritisk til etablering av torskeoppdrettslokaliteter i områder avsatt til farled, fritid og fiske i kystsoneplanen.  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Sivertsen har registrert et enormt engasjement etter at Senja kommune sendte ut søknadene fra tre oppdrettsaktører på høring. De tre aktørene, Kime Akva, Norcod og Wilsgård Torsk har søkt om dispensasjon fra bestemmelsene om farleds-, friluftsliv- og fiskeformål i kystsoneplanen for å kunne etablere torskeoppdrett på ni forskjellige lokaliteter på Senja.


Raser mot oppdrettsplaner: – Er det meningen vi skal gå tørrskodd over til Senja på fiskemerder?

Berit Nikolaisen og Dyrøy Villfisk reagerer på planene om torskeoppdrett i kommunen.


Arealer for oppdrett av torsk var ikke tatt med da kommunestyret vedtok kystsoneplanen tidligere i år. Derfor bestemte et flertall av kommunestyret å åpne for å behandle dispensasjonssøknader i stedet. Bakteppet var at flere aktører hadde bebudet interesse for å søke om torskeoppdrett.