Vil slutte fred med svensksamene

I vår slo norsk Høyesterett fast at Saarivuoma sameby har rett til å drive reindrift i tvisteområdene på norsk side av grensen. Dette må Bardu ta konsekvensen av, og kommunedirektøren går inn for å oppheve foreleggene kommunen har ilagt sju reindriftsutøvere for ulovlig hyttebygging. Det mener ordføreren er både rett og rimelig.

LOVLIG: I 2018 ble sju svenske reindriftsutøvere ilagt forelegg av Bardu kommune for det kommunen mente var ulovlig oppføring av slike gjeterhytter i fjelltraktene ved Altevatn. Men nå har norsk Høyesterett slått fast at den svenske reindrifta på norsk side er lovlig, og da går Bardus kommunedirektør inn for at foreleggene skal frafalles og at kommunen skal betale Saarivuomas saksomkostninger i saken.  Foto: Jan-Erik Bergstad

nyheter

Saken skal opp i kommunestyret i dag (onsdag), og i sin innstilling går kommunedirektør Stine Jakobsson Strømsø inn for å oppheve kommunestyrets tidligere vedtak om å ilegge sju reindriftsutøvere forelegg for ulovlig bygging av gjeterhytter i området ved Altevatn. Det var i 2018 at kommunestyret vedtok å gi forelegg for "bygging av gjeterhytter uten tillatelse etter plan- og bygningsloven og reindriftsloven". Men med Høyesteretts avgjørelse om at reindrifta er lovlig, mener kommunedirektøren at saken må "vurderes på nytt i lys av nye opplysninger og endring i rettsgrunnlaget for foreleggene som er vedtatt".

Ber Statsforvalteren betale

Kommunedirektøren foreslår også at Bardu kommune skal dekke saksomkostningene Saarivuoma sameby har hatt i tilknytning til saken mot Bardu kommune i kjølvannet av at foreleggene ble ilagt. Disse beløper seg samlet til drøyt 117 000 kroner, men kommunedirektøren vil ikke at Bardu skal bli sittende med regninga til slutt. Kommunens ulovlighetsoppfølging av gjeterhyttegbygginga var nemlig i tråd med rådende rettstolkning og føringene gitt av reindriftsmyndighetene, Statsforvalteren og Landbruksdepartementet, og kommunedirektøren anbefaler at kommunen søker Statsforvalteren i Troms og Finnmark om å få dekket de drøyt 280 000 kronene kommunen har hatt i samlede saksomkostninger knyttet til behandlinga av saken.