Departementet vil ikke ha noe fergemøte: – Arrogant

Kommunaldepartementet vil ikke ha noe fergemøte med Troms fylkeskommune. Det reagerer Senja Sps ordførerkandidat på.

Helårsferge: Tom Rune Eliseussen (Sp) synes det er spesielt at Kommunaldepartementet ikke vil møte Troms fylkeskommune for å drøfte helårsferge mellom Botnhamn og Brensholmen.  

nyheter

I april — etter et vedtak fattet av fylkestinget — ble det tatt initiativ til et møte mellom Troms fylkeskommune og kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dette for å diskutere muligheten for å få etablert helårsferge mellom Botnhamn og Brensholmen.


– Må bare komme igang med helårsferge

Line Miriam Haugan (Frp) tar opp fergesak i fylkestinget denne uka.

 

Initiativet om å få til et møte har imidlertid blitt avvist fra departementets side.

«Kravene til hvilke ferjesamband som skal inkluderes i ferjekriteriet er tydelige og utarbeidet etter en direkte bestilling fra Stortinget. Det er derfor ikke aktuelt for departementet å gjøre unntak fra kravene, og det er dermed heller ikke hensiktsmessig å drøfte saken nærmere i et møte mellom departementet og fylkeskommunen», skriver underdirektør Grete Lilleschulstad og seniorrådgiver Lars Tore Rydland i et brev til fylkeskommunen.

– Spesielt

Senja Sps ordførerkandidat, Tom Rune Eliseussen, er ikke imponert over avslaget.

– Jeg synes det er arrogant av departementet å avslå et møte for å diskutere mulighetene, sier Eliseussen.


Lang fergekø lenge før ferga skulle gå

– Jeg synes det er forferdelig at ferga som går mellom Botnhamn og Brensholmen er så liten.

 

Avslaget er begrunnet med at det må foreligge faktiske trafikktall for to år før det kan vurderes om et fergesamband kan gis tilskudd til drift gjennom en statlig rammetilskuddsordning. Fra departementet påpeker de at det vil være forskjellsbehandling dersom Malangsforbindelsen blir vurdert ut ifra anslag i stedet for faktiske tall. Altså ligger det i kortene at fylkeskommunen sjøl må drifte helårsferge mellom Botnhamn og Brensholmen før det blir vurdert om sambandet oppfyller kravet til statlig tilskudd.

– Vurderes det at vilkåret om minimumstrafikk er oppfylt etter de to første årene får fylkeskommunen tilskudd, men først på år tre. Å ha helårsdrift i to år vil koste mellom 20 og 30 millioner kroner, og det er penger som fylkeskommunen ikke har, sier Eliseussen.

Han viser til at rammeoverføringene fra staten til fylkeskommunen er tatt ned siden 2015, noe som gjør det vanskelig å finne det økonomiske rommet til å dekke fergedrifta i to år for egen regning.

– Derfor er vi opptatt av å få til en diskusjon med kommunaldepartementet om å få til et spleiselag fra dag én. For det er ingen tvil om at fergeforbindelsen mellom Botnhamn og Brensholmen oppfyller trafikkriteriet, sier Eliseussen.

Han sier at de fra Sp på nytt vil ta til orde for å få til et møte med departementet.

– Må ta det innover seg

I fylkestinget denne uka fremmet Line Miriam Haugan (Frp) en interpellasjon om å bare komme i gang med en toårig prosjektperiode med helårsferge. Forslaget ble imidlertid nedstemt.

– Det var bare Frp og Høyre som stemte for, sier hun til Folkebladet.

Hun mener det er et feil spor Sp er inne på når de igjen vil henvende seg til kommunaldepartementet og be om et møte.

– At departementet avviser et møte med fylkeskommunen er helt rett, for regelverket er klinkende klart. Fylkeskommunen må kjøre en prøveperiode på to år for egen regning — det har vi fått redegjørelser om flere ganger. Å prøve å dytte regninga over på staten må man gjerne prøve på, men det er ikke i tråd med regelverket — og det må man bare ta innover seg, sier Haugan.