– Tar på fullt alvor at rovvilt kan være ei belastning

Statssekretær Atle Hamar i klima- og miljødepartementet svarer på kritikken om forvaltning av ørn fra Martin Ness, leder for Bondelaget i Midt-Troms.

Helt feil: Statssekretær Atle Hamar sier det er helt feil at regjeringen trenerer stortingsvedtaket om forsøksordning med forvaltning av kongeørn.   Foto: Bjørnar Hansen

Kort om saken:
  • Frustrasjonene har vært store både i sauenæring og reindriftsnæring i Midt-Troms på grunn av økende tap av lam og reinkalver til kongeørn.
  • Stortinget vedtok allerede i 2016 en forsøksordning for forvaltning av ørn i Troms.
  • i juni 2018 sto fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker fram og sa hun ville ha fortgang i saken.
nyheter

Martin Ness hevdet i Folkebladet at direktoratet og departement med klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen i spissen gir blaffen i stortingsvedtak fra 2016.


– De gir blaffen i hva Stortinget sier om rovdyrpolitikken

I juni i fjor skulle fylkesmann få fortgang i forsøksordninga for forvaltning av kongeørn i Troms. Først i februar i år kan det bli et møte med departementet. – Alt blir trenert med ministeren i spissen, kommenterer Martin Ness.

 

– Gir ikke blaffen

Ness mente at så lenge Elvestuen sitter som minister er det ikke mulig å gjøre noe med ørneproblematikken. Men dette ville ikke Hamar at står uimotsagt.

– Denne regjeringa gir ikke blaffen i stortingsvedtak. Og denne regjeringa tar på fullt alvor at rovvilt kan være ei belastning for husdyrnæringene. Samtidig er det viktig å være klar over at kongeørnen er verna både etter naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Vi vil at forvaltningen skal være basert på kunnskap. Og derfor er det helt nødvendig å hente inn kunnskap for å kunne vurdere om en liberalisering i skadefellingssaker vil kunne få ned skadeomfanget, skriver Hamar i en e-post til Folkebladet.

– Folkeblad intervjuet 17. januar lederen i Bondelaget i Midt-Troms om forsøk med forvaltning av kongeørn. Påstanden, som sto uimotsagt, var at regjeringen trenerer et Stortingsvedtak om dette. Det er helt feil. Klima- og miljødepartementet er i full gang med å følge opp flertallsmerknadene fr Stortinget, jf. (Innst. 335 S (2015–2016) våren 2016. Jeg vil minne om at dette er krevende problemstillinger som det tar tid å undersøke og følge opp, fortsetter Hamar.

Han fortsetter med å fortelle at klima- og miljødepartementet har hatt på høring fremlegg til oppfølging av flertallsmerknadene frå Stortinget.

– De fleste i høringsrunden sier det er behov for mer kunnskap. Kongeørnbestanden er beregnet å telle 963 par. Det betyr at bestanden ligger omtrent midt i Stortingets fastsatte bestandsmål på 850–1.200 hekkende par. Det er dermed ikke rom for en større reduksjon i bestanden. Noe av det vi trenger mer kunnskap om er omfanget av ulike tapsårsaker, samt om mulige underliggende årsaker til kongeørnskader, slik som helsen til beitedyra. Vi har også behov for mer kunnskap om hvilke tiltak som er mest effektive og tjenlige, skriver Hamar.

Vanskelig å komme i gang

Hamar skriver at den tapsreduserende effekten av skadefelling av kongeørn er vurdert som høyest usikker av flere grunner, blant annet disse:

• Nye individ (unge og ikke etablerte) vil raskt komme inn og overta ledige områder.

• Ved tilfeldig uttak av kongeørn, er det høyest usikkert om individene som blir skutt er skadegjørende på sau og/eller tamrein.

– Det er satt av betydelige summer til forskning på kongeørn. Det er bestemt at forskningsprosjektet på Fosen i Trøndelag skal føres videre og prosjektet er startet. I Troms er det gjennomført mer intensiv kartlegging av kongeørnbestanden da dette er et nødvendig grunnlag for det videre arbeidet. Etter planen skulle også et nytt forskningsprosjekt starte opp i Troms fra 2018. Det har dessverre vært vanskelig å komme i gang med. Departementet har avtalt møte med leder i Rovviltnemnda i region 8 den 1. februar og jeg håper at dette møte vil bidra til at vi kommer videre i arbeidet med å etablere et forskningsprosjekt på kongeørn i Troms, avslutter Hamar.