– Rapporten danner grunnlag for videre arbeid

Ser på mulighetene for havbruk lengre til havs

ARBEID: Fiskeriminiter Harald T. Nesvik tror ny rapport kan danne utgangspunkt for å legge til rette for havbruk lenger til havs.  

nyheter

Den nye rapporten «Havbruk til havs» ser på mulige utfordringer som kan følge med havbruk lengre til havs, og hvordan man effektivt kan håndtere disse, skriver nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Vi ønsker at havbruksnæringen skal vokse, men veksten må være bærekraftig. Det kan bli mulig å flytte oppdrettsanleggene lenger til havs, men da må myndighetene legge til rette for det. Og det vil vi gjøre nå, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i pressemeldinga.

I dag er det slik at de fleste oppdrettsanlegg ligger i nærheten av land.

– Teknologiutviklingen i havbruksnæringen og miljøutfordringer i tradisjonelle oppdrettsområder gjør at stadig flere havbruksaktører viser interesse for havbruk lengre til havs enn det som er vanlig i dag., påpekes det i pressemeldinga.

– Gjennom ordningen med utviklingstillatelser har vi lagt til rette for utvikling av ny havbruksteknologi. Dette er også teknologi som egner seg bedre for virksomhet på mer eksponerte lokaliteter, som langt til havs, sier Nesvik.

Fiskeriministeren er klar på at for å kunne legge best mulig til rette for havbruk lengre til havs, kreves det endringer i regelverket.

– I rapporten vurderes blant annet hvordan areal til offshore havbruk kan settes av, hvordan tillatelser kan tildeles, hva slags type driftsregler som må på plass, regelverk knyttet til helse, miljø og sikkerhet og pantsettelsesadgang. Med andre ord et bredt spekter av problemstillinger. Rapporten vil kunne danne et utgangspunkt for videre vurderinger og regelverksprosesser, slik at vi kan få på plass gode rammebetingelser, sier fiskeriministeren.