Ber departementet sette i gang kongeørn-prosjekt

Fylkesmannen i Troms ser med bekymring at den politiske beslutninga om forsøksordning for forvaltning av kongeørn ikke blir fulgt opp.

BEKYMRET Fylkesmann i Troms, Elisabeth Vik Aspaker, etterlyser forvaltning av kongeørn.  Foto: Privat

nyheter

- Vi ser med bekymring at den politiske beslutninga om forsøksordning for forvaltning av kongeørn ikke blir fulgt opp. Beitenæringa i Troms har i flere år gitt tilbakemeldinger til fylkesmannen om at de har store utfordringer med tap til kongeørn. Statens naturoppsyn har også dokumentert omfattende tap av reinkalv til kongeørn i noen områder, sier fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker, ifølge en pressemelding.


Fortviler over ørneproblematikken: – Kun et skuespill

Det er snart to år siden Stortinget vedtok uttak av kongeørn i Troms. – Det er skremmende at byråkratiet gir svarten i å følge det Stortinget bestemmer, sier Martin Ness.

Hun inviterer nå statssekretær Atle Hamar til Troms for å møte berørte parter og få mer inngående informasjon om situasjonen for reineiere og bønder.

Reindrifta sliter med rovdyr:

– Vi kunne doblet produksjonen i Hjerttind

Ørneproblematikken blir bare større og større for reindriftsnæringa. – Med en normal rovdyrsituasjon kunne vi doblet produksjonen i Hjertind, sier Per Mathis Oskal.

Samtidig ber fylkesmannen Klima- og miljødepartementet om å iverksette forsøksordningen med forvaltning av kongeørn.

Stortinget

I et brev til departementet viser Vik Aspaker til Stortingets flertallsmerknader om kongeørn, hvor det heter:


Ministeren vil ha flere svar før ørneproblemene blir tatt tak i

Det første svaret fra Klima- og miljøvernministeren har kommet. Han gjør det klart at det ikke er aktuelt med en større reduksjon av kongeørnbestanden.

– Flertallet [H, FrP, KrF og SP] ber regjeringen også igangsette en forsøksordning for forvaltning av kongeørn innenfor rammene av rovviltforliket. En ordning begrenses til områder på Fosen-halvøya og i Troms, hvor kongeørn er stedvis en stor utfordring for beitedyr. En slik forsøksordning vil bidra til verdifull kunnskap om forvaltningspraksis.