Dette er den ene av to eiendommer som vurderes solgt av kommunen

Dersom kommunestyret gir sin velsignelse vil Lenvik kommune selge Ørneheimen og "blåbygget" på Heimlyeiendommen.

Selges 14. desember skal Lenvik kommune ta stilling til om Ørneheimen skal selges.  Foto: Preben Olsen

Blåbygget Blåbygget — bak Heimly-bygget — vurderes også solgt.   Foto: Stian Andre Lund

nyheter

Lenvik kommunestyre tar stilling til spørsmålet om salg 14. desember.

Det er en egen arbeidsgruppe, satt ned for å vurdere etterbruk av kommunale bygninger, som står bak forslaget om å selge Ørneheimen og "blåbygget".

"Arbeidsgruppa fremlegger konkrete forslag til kommunestyret, i forhold til de bygninger og eiendommer som tidligere har vært omtalt. Det er ingen tvil om at kommunen må avhende noe av den bygninsmassen som i dag ikke er i bruk. Det anbefales derfor at det arbeidet kommer fortest mulig i gang", heter det i saksframlegget til kommunestyret.

Det påpekes at dette er første delbeslutning i prosessen som pågår vedrørende kommunale bygninger.

Ekstra store utgifter

I et referat fra arbeidsgruppa, som utreder etterbruk av kommunale bygninger, poengteres det at bare en liten del av Ørneheimen — et øvingslokale — er i bruk i dag. Gruppa viser til at det finnes eg alternativt øvingslokale på den nye ungdomsskolen. Samtidig poengteres det at Ørneheimen har en relativt stor og sentrumsnær tomt.

Gruppa har diskutert Heimly i sin helhet, og viser til at Lenvik kommune ikke lenger har leieinntekter etter at Hero mottakssenter la ned.

"Kommunen får ekstra store utgifter som følge av dette", påpeker det i referatet.

Gruppa foreslo opprinnelig salg av både blåbygget og administrasjonebygget, samt at sløydsalen og gymsalen rives. Innstillinga til kommunestyret er imidlertid å ta stilling til salg av blåbygget inkludert hensiktsmessig fradelt tomt.

Vil beholde Silsand ungdomsskole

I referatet til arbeidsgruppa tas det for øvrig til orde for å selge gamle Finnsnes ungdomsskole, samt å beholde Silsand ungdomsskole i kommunens eierskap. Disse to forslagene behandles imidlertid ikke av kommunestyret i denne omgang.

"I møtet ble det blant annet påpekt at den mest aktuelle fremtidige utnyttelse av anlegget er mulig ombygging til beboelse. Dette forholdet må utredes grundig", heter det i referatet om Silsand ungdomsskole.