Gruvedrift på Nord-Senja med Skaland Graphite:

Prosessene er lovstridige!

ANSVAR: – Størst ansvar i denne saken må likevel Senja kommune og Statskog ta. Det er de som skulle involvert både reindriften, grunneiere og lokalbefolkningen, skriver Per M. Skum.   Foto: Rune Renè Kristiansen

debatt

Det er rystende å lese hva Per Henriksen skriver i Folkebladet 21. juni 2021, og det er helt riktig som han skriver: Verken reindriften eller lokale grunneiere har fått noen informasjon eller mulighet til å komme med innspill mht. avtalene som er inngått mellom Senja kommune/ Statskog og Skaland Graphite.

Så når administrende direktør Ole Martin Otterlei i Skaland Graphite siteres i Folkebkladet 24. juni at «... det er synd at de ikke har klart å få til et samarbeid med samene når det gjelder gruvedrifta i området Bukken og omkringliggende områder på Nord-Senja», så har ikke selskapet forsøkt å inngå samarbeid med reinbeitedistriktet på et tidlig stadium.


Om gruveplaner i Vardfjellet, Hesten og Bukkenområdet på Nord-Senja:

Lovstridige gruveprosesser og avtaler med Skaland Graphite


Inntil for en måned siden, nesten ett år etter at avtaleinngåelsen med Senja kommune ble gjort, har reindriften aldri blitt kontaktet av Skaland Graphite. Nord-Senja reinbeitedistrikt har hatt ett kaffebesøk av Otterlei for ikke lenge siden, men på det tidspunktet kjente heller ikke distriktet til innholdet i avtalene med kommunen og Statskog. Samarbeid må baseres på tillit og åpenhet, og det har vi ikke sett så mye til verken i avtaleprosessen eller ved avtaleinngåelsen.

Otterlei sier videre: «Dokumentasjon og erfaring fra alle partene har blitt lagt fram i denne saken, men hvor lite avtrykk en moderne gruvedrift faktisk gir, tror jeg ikke alle parter helt har forstått.»


Svarer på kritikk om gruvedrift: – Vi ønsker et godt samarbeid

Etter at Folkebladet publiserte et åpent brev sendt til Senja kommune, der Skaland Graphite kritiseres for måten de planlegger en mulig oppstart av gruvedrift i Bukken og omkringliggende områder på Nord-Senja, ønsket daglig leder i selskapet å kommentere dette.


Hvilken dokumentasjon Otterlei henviser til om hvor lite avtrykk moderne gruvedrift gir, er ikke reinbeitedistriktet kjent med. Otterlei har bare gitt noen vage fremstillinger av en mulig gruveinngang enten på Bukkemoen, Lysnes eller Elverland på Nord-Senja. Det vi imidlertid vet, er at Skaland Graphite dumper 40.000 tonn avgangsmasser i Bergsfjorden årlig sammen med 30.000 liter av det miljøskadelige stoffet MIBC, 5.000 liter Sepco CE samt 50 mg/L olje. Ser man dette i et ti års perspektiv eller mer, blir dimensjonene på avfallet enorme.

Størst ansvar i denne saken må likevel Senja kommune og Statskog ta. Det er de som skulle involvert både reindriften, grunneiere og lokalbefolkningen forøvrig lenge før slike avtaler ble undertegnet. Som Henriksen poengterer: det er lovstridig!