Veilys og gang- og sykkelsti langs Finnfjordveien (FV86):

«Nå er det vår tur!»

FARLIG: - Det bor mange skolebarn langs denne strekningen. Med hjertet i halsen går de til og fra busstopp i mørke og snøkov — og mørketida varer lenge her nord... skriver aksjonsgruppa for veilys og gang- og sykkelsti langs Finnfjiordveien.   Foto: Ida Larsen

Det er oppsiktsvekkende at en av de mest trafikkerte strekningene i kommunen ikke engang har veilys!

debatt

Senja kommune har bedt om innspill til trafikksikkerhetsplan for 2022-25. I den forbindelse har vi lansert en underskriftskampanje. Vårt ønske er veilys, samt gang- og sykkelsti på strekninga Finnfjord til gammelveien på Hemmingsjord.

I dag slutter gang- og sykkelstien i Finnfjord ved avkjøringen til Finnfjord industriområde. Det mangler faktisk (!) veilys fra Storvika til kommunegrensa til Sørreisa, en strekning som har en fartsgrense på 60 km/t. Lengden på den gjenværende strekningen for å få en sammenhengende gang- og sykkelsti er kun 2,4 km (ca. to km i Senja kommune). Tiltaket vil gi store positive effekter i hele regionen, både i form av økt sikkerhet, bedre folkehelse og økt bolyst.

I skrivende stund har det kommet inn 795 underskrifter. Over 500 av disse kom inn allerede de første 24 timene av kampanjen. Dette sier litt om hvor sterkt dette er ønsket og hvor engasjert folk er for å få dette prosjektet realisert. Svært mange som ferdes langs denne strekningen ser tydelig behovet for en sikrere vei.

Litt fakta: I 2019 var ÅDT (årsdøgntrafikk) for strekninga 3.175 biler. Av dette utgjør tungtransport syv prosent. Aksjonsgruppa gjennomførte en telling av trafikken 26. mars 2021 i tidsrommet kl 14.35-16.35. På disse to timene passerte hele 806 kjøretøy avkjøringen ved Finnfjord industriområde. Dette er samme tidsrom som mange barn går av skolebussen langs Finnfjordveien.

Finnfjordveien er altså en svært trafikkert vei med mye tungtransport. Finnfjord industriområde er et av de største i kommunen med 12 bedrifter som har i overkant av 500 ansatte (Kilde: Brønnøysundregisteret). Bedrifter som Finnfjord AS, Tide, Nordic Last og buss og Storegga betong genererer store mengder trafikk, og da spesielt tungtrafikk. I tilknytning til industriområdet ligger Senja kommunes regionhavn. Hit kommer det blant annet store kontainerlass som fraktes videre ut av området på trailere. I tillegg til alle bedriftene på industriområdet finner man også Bunker Oil, som genererer mye trafikk. Vi forventer også at etableringen av Nord-Norges største lakseslakteri på Klubben vil føre til ytterligere tungtrafikk på strekningen, da veien via Sørreisa er korteste vei til E6 sørover.

Veistrekningen benyttes daglig av 500-600 arbeidstakere bosatt i Sørreisa kommune med arbeidssted i Senja kommune. I tillegg er mange elever på Senja VGS bosatt i Sørreisa. Etableringen av nye boligfelt i Sørreisa, blant annet Hemmingsjordlia, samt fremtidige planlagte etableringer på industriområdet i Finnfjord, vil øke trafikkmengden ytterligere. Det kan også nevnes at det periodevis er mange militære kjøretøy langs denne veien, blant annet i forbindelse med kolonnekjøring til NATO-kaia, og Nord-Norsk Trafikksenter driver øvelseskjøring med 10-12 tyngre kjøretøy både inn mot Sørreisa og på industriområdet.

Det bor mange skolebarn langs denne strekningen. Med hjertet i halsen går de til og fra busstopp i mørke og snøkov — og mørketida varer lenge her nord... Det er oppsiktsvekkende at en av de mest trafikkerte strekningene i kommunen ikke engang har veilys!

Mange av de som kjører strekninga daglig har opplevd farlige situasjoner langs veien. Spesielt er svingene nær kommunegrensa til Sørreisa svært uoversiktlige. Allerede i 2010 ble denne veien definert som farlig skolevei av Lenvik kommune (kommunestyrevedtak 09/3480, sak 9/10 fra 25.02.2010).

På 1990-tallet begynte man planleggingen av gang- og sykkelsti langs denne strekningen, men dette arbeidet stoppet av en eller annen grunn opp. Siden den gang har Finnfjordveien stadig blitt nedprioritert, til tross for at kommunen selv har definert strekningen som farlig skolevei. Det er ubehagelig å kjøre her, spesielt i tidsrommet når barna ferdes til og fra busstopp.

Det er nå på tide at man prioriterer veilys og gang- og sykkelsti langs denne veistrekningen! En slik etablering vil gjøre at vi får en sikrere vei for alle myke trafikanter, og at barna kan trygt ferdes til busstopp og fritidsaktiviteter til blant annet Midt-Tromshallen, Pioner Stadion og Finnfjordmarka.

Tiltaket vil gi en nesten sammenhengende gang- og sykkelsti fra Djupvågen til Finnsnes, noe som vil bety mye for både folkehelse og bolyst. Og da for langt flere enn oss som bor langs Finnfjordveien!