Voksenpsykologiske tjenester i Midt-Troms:

Nei til endring av opptaksområder

GODE TJENESTER: Midt-Tromsrådet mener at i det videre polikliniske arbeidet i regionen vil være å foretrekke at Salangen forblir i opptaksområdet til Silsand (bildet), da erfaringer fra dette samarbeidet vil gi grunnlag for å gi gode tjenester nært pasientene også fremover i tid.   Foto: Elisabeth Krey Jenssen

debatt

Midt-Tromsrådet vil oppfordre UNN HF, psykisk helse- og rusklinikken, om å gå tilbake på sin beslutning om å flytte Salangen kommune over til opptaksområde Narvik. I tillegg vil Midt- Tromsrådet anmode om at UNN HF finner alternativer til å legge ned psykiatrisk poliklinikk på Sjøvegan.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk på Sjøvegan har hatt et årelangt samarbeid med poliklinikken på Silsand, og poliklinikkene har i samarbeid løst faglige utfordringer, midlertidige rekrutteringsutfordringer og sammen levert et godt tilbud til pasientgruppen. Midt-Tromsrådet mener at i det videre polikliniske arbeidet i regionen vil være å foretrekke at Salangen forblir i opptaksområdet til Silsand, da erfaringer fra dette samarbeidet vil gi grunnlag for å gi gode tjenester nært pasientene også fremover i tid. Da kan UNN ivareta hensynet til pasientene, samt opptre som en god arbeidsgiver overfor sine ansatte.

Rekrutteringsutfordringer er begrunnelsen for nedleggelsesforslaget. Det er en kjent generell utfordring for feltet, og ikke bare isolert til Sjøvegan eller til distriktskommuner som sådan. Det er ansatt psykolog ved avdelingen, som pr nå er under spesialisering, og løsning på utfordringen knyttet til psykologspesialist vil være løst innen relativt kort tid, da vedkommende er etablert i Salangen.

I tillegg er det et unikt fagmiljø på poliklinikken, sett i sammenheng med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Silsand og Sjøvegan har hatt ordninger der de i perioder har stilt opp for å dekke behov hos hverandre.

Salangen og Lavangen kommune er foreslått flyttet fra opptaksområde Silsand til opptaksområde Narvik. Endringen er begrunnet med at Narviks opptaksområde har blitt for lite, som konsekvens av kommunesammenslåinger i Ofoten og Sør-Troms. Midt-Tromsrådet kan ikke akseptere at befolkningen i våre kommuner skal belastes for dette.

Nedslagsfeltet til poliklinikken på Sjøvegan er på omkring 8.000-10.000 innbyggere. De som er friske nok, kombinerer behandling med skolegang på videregående skole eller arbeid i ordinære bedrifter eller vekstbedrift. Denne muligheten vil for mange bli svært redusert og helt borte, når de frarøves muligheten til å få et politiklinisk tilbud i nærmiljøet. Fravær fra jobb og skole betyr alt fra å miste skoleplass, til å miste tilhørighet til klasse og arbeidssted.

Midt-Tromsrådet ønsker ikke at en svært sårbar pasientgruppe skal påføres den belasting som forslaget innebærer, ei heller en varig svekkelse av DPS Silsand som konsekvens av reduksjon i opptaksområde.

Et perspektiv som må løftes frem, i tillegg til de rent helsefaglige bekymringene, er konsekvensene av de prosessene og beslutningene helse-foretak, sykehus og avdelinger gjennomfører stykkevis og delt. Det er åpenbart i innbyggernes og kommunenes interesse at prosessene som kjøres er fullstendig åpne, da den samlede summen av innsparings- og nedstyringsvedtak har dramatiske konsekvenser for lokalsamfunnene.

Midt-Tromsrådet vil påpeke den risikoen en slik arbeidsmåte innebærer for helsetilbudet i kommunene, og vil be om at Stortinget, samt politisk ledelse i helsedepartementet, skaffer seg innsikt i konsekvensene av vedtak som gjennomføres ute i helseforetakenes avdelinger, og griper inn før spesialisthelsetjenestene i distriktskommuner pulveriseres.