Blått hav, grønt skifte og røde tall

KINDEREGG: – Overgangen til nullutslipps-teknologi som eksempelvis batteridrevne- eller hydrogendrevne ferjer og hurtigbåter, er et slags kinderegg som gir en enorm miljøgevinst, skriver Bent-Joacim Bentsen.   Foto: Vidar Bjørkli

debatt

«Regjeringen vil kreve lavutslippsløsninger for alle anbud på ferger innen 2023 og alle anbud på hurtigbåter innen 2025. Det opplyser statsminister Erna Solberg. Regjeringen arbeider med sin klimaplan og samtidig en stortingsmelding om maritim industri.» (E24.no, 26. november 2020).

Ære være regjeringen for å legge ambisiøse mål for landets klimabudsjett og verftsindustri. Erna Solberg, du skal få min fulle støtte i arbeidet med det grønne skiftet. Ikke minst gjennom å skape nullutslipps-løsninger for kollektivtransporten — og spesielt til sjøs, der du vil kunne hente ut den aller største effekten totalt sett.

Nordland er det fylket som har flest ferje- og hurtigbåtstrekninger i Norge. Naturlig nok, med den geografien vi er så heldig å ha. Dette gir da også de største mulighetene for utslippskutt som finnes i Norge, på den delen av kollektivtrafikken som går sjøveien.

Men, og det er et svært stort men her. Regjeringen kan ikke pålegge Nordland fylkeskommune den enorme kostnaden som ligger i overgangen til nullutslippsferjer og nullutslipps hurtigbåter, uten å kompensere for det i rene kroner og ører. For statsminister Solberg sier videre til E24.no; «Vi kommer til å stille krav om at man skal fase inn nullutslippsløsninger etter hvert som utviklingen kommer.»


Nord-Norgebanen må løftes inn i transportplanen:

Godt nytt jernbaneår?


Kystens fylkeskommuner har fått stadig dårligere rammevilkår. Blant annet fordi man har prioritert ned faktorer som kompenserer for kostnadsnivået som følger med å drive 23 ferjesamband og 21 hurtigbåtruter. Hvis man skal pålegge Nordland fylkeskommune å ta regningen med overgangen til grønn kollektivtransport på sjø, så er det kun ett sted man kan hente pengene, og det er ved å redusere ruteproduksjonen. Det fortjener ikke kystfolket som lever sine liv på øyene langs verdens vakreste kyst. Det fortjener ikke næringslivet som jobber i en av landets største eksportnæringer, og som er blant de aller største bidragsyterne til statskassen.

Jeg er veldig enig med statsminister Solberg i at overgangen til nullutslipps-teknologi som eksempelvis batteridrevne- eller hydrogendrevne ferjer og hurtigbåter, er et slags kinderegg som gir en enorm miljøgevinst. For i tillegg kan denne overgangen gjøre oss verdensledende i ny teknologi som også kan eksporteres. Og i tillegg vil denne satsingen også kunne skape nye arbeidsplasser i langs kysten.

Likevel mangler det altså et helt grunnleggende premiss i denne satsingen. Nemlig at kostnaden for denne delen av det grønne skiftet, ikke skal legges til kystfolket. Ikke kan man legge regningen på Nordland fylkeskommune, som dermed må kutte i antall ruter og avganger. Og ikke kan den legges direkte på brukerne gjennom økte billettpriser.


Miljøorganisasjoner i sorg etter klimatap i Høyesterett

Høyesterett forkaster anken i klimasøksmålet som Natur og Ungdom og Greenpeace har anlagt mot staten. – En trist dag, sier miljøorganisasjonene.


Nå skal det i rettferdighetens navn sies at kystfylkene nylig fikk 56 millioner kroner for fase to i utviklingen av verdens første nullutslipps hurtigbåt. Men disse midlene holder bare til akkurat det, å utvikle designet, slik at man får skapt en driftssikker og trygg hurtigbåt med stor nok rekkevidde til å operere i farvannene i nord. For disse pengene er ikke i nærheten av å dekke utbygging av infrastruktur, høyere byggekostnader og merkostnader til drift de første årene, fram til at teknologien og de miljøgunstige energibærerne er blitt standardiserte.

Erna Solberg; vi skal gjerne være spydspiss i grønn omstilling til sjøs. Men du må presentere det økonomiske budsjettet samtidig som du presenterer klimabudsjettet. Legg inn de midlene som trengs gjennom Klimaløft eller Enova-tilskudd. Da vil alle kystens fylkeskommuner gi deg all den drahjelp som du trenger i et klimaløft som i utgangspunktet er både ambisiøst og teknologisk krevende. Du trenger de som skal bruke tjenestene, og de som skal sørge for å utvikle ferje- og hurtigbåtstrukturen, med på lag. Vis at du mener alvor i klimaplanen, gi miljøet en reell mulighet, gi fylkeskommunene det som trengs for å sette ambisjonene ut i live.