Åpent brev til Troms og Finnmark fylkesting

KUTTES: – Det er faktisk reiselivsbedrifter på Tennskjær og andre steder på Senja fastland også, skriver Jan Skogheim. Her ligger hurtigbåten til kai i Tromsø.  Foto: Mathias Brobakk Nordgård

debatt
Til møtet deres den 06.10.2020 er det bebudet en sak som gjelder helårsferge mellom Brensholmen og Botnhamn. En sak som har vært mye omtalt i media i det siste. Ikke fordi noen ikke vil ha en helårsferge dit, men fordi konsekvensene for andre samband i Troms blir så store.

Fylkesrådets første forslag fjernet i sin helhet Rute 4 (Tromsø-Vikran-Tennskjær) fra rutenettet i Troms. Dette til tross for at tilrådingen fra fagfolkene i fylkeskommunen ikke anbefalte dette. Det neste forslaget hadde til dels tatt hensyn til fagfolkenes anbefalinger, men fortsatt med et ønske om at fylkestinget skal vurdere rutetiltak i Senjaregionen. Eller sagt med andre ord; Fjerne eksisterende innarbeidete ruter for å finansiere en ny forbindelse.


Fylkesrådet i Troms og Finnmark vil ha dialog:

Inviterer til dialog om rutekutt

Fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap) inviterer ordførerne til dialog om budsjettkuttene i kollektivtrafikken i fylket. Hun vil svare på spørsmål og lytte til bekymringer. Senja-ordfører Tom Rune Eliseussen synes tidsfristen er kort for å gi innspill til kutt som han karakteriserer som ganske dramatisk.


Kjære Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK); En bør alltid lytte til fagfolkene. Det sies nemlig at de, som regel, vet best. Staten, ved kommunal- og moderniseringsdepartementet, bekreftet i august 2019 at de var villige til å betale halvparten av utgiftene ved to års prøvedrift på sambandet Brensholmen-Botnhamn. Løftet fra staten om medfinansiering av prøvedriften gjelder fra budsjettåret 2020. Det haster derfor å få dette på plass. Om ikke risikerer en at løftet om medfinansiering forsvinner. Noe også innstillingen fra fagfolkene i TFFK har tatt høyde for. Det er uforståelig for meg og mange flere at fylkesrådet i Troms og Finnmark foreslår det de gjør. De foreslo først å finansiere dette ved å fjerne rute 4 i sin helhet. En rute som har fungert godt siden 1976 og som er svært viktig for folk på fastlandssiden av Senja i forhold til skole, jobb, sykehus osv. I den endrede innstillingen ber de fylkestinget vurdere rutetiltak i Senjaregionen. En fin formulering med det mål for øyet å legge ned eksisterende ruter.

Kjære TFFT; Jeg vet det er uvanlig å ikke følge fylkesrådets innstilling i slike saker. Jeg ber dere likevel om å gjøre et unntak. Fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen, har overfor media bedyret at det ikke ligger noen prestisje i saken. Jeg formoder at hun snakker sant. Jeg føler likevel en viss uro. En uro som er forsterket av siste tids medieoppslag i saken. Særlig i forhold til at ordførerne i Tromsø, Senja og Harstad har vært så klare på hva de krever. Særlig i forhold til uttalelser fra fylkesråden om at denne forbindelsen skal på plass uansett. Særlig i forhold til mangelen på politisk prosess i saken. Særlig i forhold til det presset næringslivet har lagt på politikere i saken.


1.000 nye medlemmer i protestgruppe mot hurtigbåt-kutt

Nedleggingsvedtaket fra Fylkesrådet Troms og Finnmark på å legge ned hurtigbåtanløpet til Tennskjær blir imøtegått med kraftige protester.


Kjære TFFT; Alle i regionen ønsker en helårsforbindelse mellom Brensholmen og Botnhamn velkommen. Den kan potensielt gi store ringvirkninger både for sjø- og havbruksnæringen og turistnæringen. Jeg sier potensielt fordi en ennå ikke vet hvordan regulariteten og lønnsomheten i ruten blir før den evalueres etter to år. Men det virker som (unnskyld uttrykket) idioti å skulle fjerne et velfungerende og viktig samband uansett om helårsfergen blir en suksess eller en fiasko. Og særlig når en vet hvilke tider vi er inne i. Det er nemlig ikke usannsynlig at koronapandemien vil sette en stopper for all turisme i årevis fremover. Og da vil vel mye av grunnlaget for forbindelsen være borte?

Kjære TFFT; Jeg ber dere tenke på hvem dere bør prioritere. De som bor og lever sine liv i det området rute 4 dekker, eller de som eventuelt kommer dit på et kort besøk? Jeg ber dere tenke på om en ikke bør bygge grunnmuren før en bygger huset. Dere bør nemlig være kjent med de utfordringene Senja- og Tromsøregionene har når det gjelder turismen. Mangelen på overnattingssteder. Mangelen på toaletter. Slitasje på naturen. Smale og livsfarlige veier og tuneller. Mangelen på parkering. Mangelen på serveringssteder. Osv. Disse problemene vil ikke forsvinne med en helårsferge mellom Botnhamn og Brensholmen. De vil forsterkes om turismen øker også vinterstid.


Foreslår å legge ned linje 4:

Så mange reisende har den i året

Med unntak av «korona-året» 2020 har linje 4 hatt stabile passasjertall de siste årene.


Dere løser ikke utfordringene med veiene på Senja med å lede enda mer trafikk dit. Dere løser ikke utfordringene til sjømatnæringen med å sette opp en helårsferge som tar ett par trailere. Dere løser ikke utfordringene til turistnæringen vinterstid ved å sette opp en helårsferge. Det blir ikke bedre veier og fasiliteter på Senja ved å sette opp en helårsferge. Det eneste dere oppnår er; Farligere veier, høyere konfliktnivå mellom fastboende og turistnæringen, mer press på flaskehalsene på Senja, mer tungtrafikk gjennom Finnsnes sentrum og tilstøtende områder osv. En helårsferge løser ingen problemer. Bare forsterker dem. Kan det være så vanskelig å forstå?

Kjære TFFT; Jeg ber dere tenke dere nøye om. Jeg ber dere for en gangs skyld se bort fra innstillingen fra fylkesrådet. Jeg ber dere trygge og bygge infrastrukturen før dere tar den i bruk. Jeg ber dere ikke gi etter for press fra ordførerne i byene i regionen. Jeg ber dere om å ikke gi etter for press fra næringslivet og turistnæringen. Jeg ber dere sette hverdagen til de som bor og lever sine liv her først. Dere er valgt til å være ombudspersoner for de som bor og lever her. Vis dere tilliten verdig! Og bare til orientering; Det er faktisk reiselivsbedrifter på Tennskjær og andre steder på Senja fastland også.