Demokratiet i Senja kommune er innskrenket etter utbruddet av covid-19 pandemien

FORSKRIFT: – Denne forskriften var en håndsrekning til kommunene slik at de kunne legge til rette for mer digital møtevirksomhet, ikke et pålegg om at møtevirksomheten i utvalg og kommunestyre skulle opphøre, slik ledelsen i Senja kommune nå har fått gjennom, skriver Hilde Strand.  Foto: Per-Kristian Bratteng

debatt

Jeg vil først rose Senja kommunes krisestab som har full fokus på jobben med å hindre smittespredning. I en slik situasjonen er det avgjørende at ordfører og formannskap har mulighet til å fatte de nødvendige haste- og krisevedtakene som trengs fortløpende.

I en krise er det viktig å holde hodet klart og man må ta kloke valg.

Krisestaben i Senja kommune bestemte seg tidlig i denne uka for å delegere myndigheten fra kommunestyret til formannskapet. Dette ble gjort ved å sende ut en e-post hvor alle i kommunestyret måtte samtykke i rådmannens innstilling, uten at det ble holdt et offentlig ordskifte omkring denne ytterliggående avgjørelsen. For å få gjennom et vedtak via en e-post avstemning må det være enstemmighet i kommunestyret. Denne avstemningen fant sted i onsdag 18 mars og presset på det enkelte kommunestyremedlem var stort, her måtte man legge alle motforestillinger og idealer om demokrati til side. Dette var ikke tidpunktet for å stikke kjepper i hjulene, det var ensbetydende med at man ikke skjønte alvoret i situasjonen.

Gruppelederene i kommunestyret ble hasteinnkalt tirsdag 17.mars til et digitalt møte for å jobbe fram en enighet om å legge ned arbeidet i de politiske utvalgene og i kommunestyret og delegere myndigheten til formannskapet. Sakspapirene med innstillingen ble sendt ut dagen før, og det man skulle ta stilling til var: «Senja kommunestyre vedtar at kommunestyrets myndighet etter lov, med unntak av de lovbestemmelser som kommunestyret ikke har adgang til å delegere, delegeres Senja formannskap. Dette gjelder også den myndigheten som i delegeringsreglementet er lagt til fagutvalgene.»

Noen dager før dette igjen, 13. mars, kom en midlertidig forskrift fra kommunal- og moderniseringsdepartementet om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19. Denne forskriften var en håndsrekning til kommunene slik at de kunne legge til rette for mer digital møtevirksomhet, ikke et pålegg om at møtevirksomheten i utvalg og kommunestyre skulle opphøre, slik ledelsen i Senja kommune nå har fått gjennom.

Er det så nøye da om formannskapet som tar over styringa? I Senja formannskap er det 11 medlemmer. Ikke alle partiene i kommuestyret er representert i formannskapet. KrF og MDG er ikke representert i dette organet. Det betyr at velgerne som stemte på disse partiene, ikke har noen som representerer dem der hvor alle avgjørelsene i denne krisetida tas. Mitt håp er at formannskapet kan vedta et «utvidet formannskap» i denne unntakstilstanden slik at også MDG og KrF får være med og ha talerett.

Riktignok har vi fått signaler om at alt som kan skyves på, skal skyves på og at det er bare saker som ikke kan vente som blir behandlet av formannskapet. Jeg håper virkelig at langsiktige planer, prinsipper, planer, vedtekter blir utsatt til vi på nytt befinner oss i en normalsituasjon og kan ha ordinære utvalgsmøter og kommunestyremøter.

Forhåpentligvis vil erfaringene vi gjør oss av utstrakt digital møtevirksomhet føre til at vi vil benytte oss mer av denne måten å gjennomføre møter på i framtida. Det vil være en fordel for kommuneøkonomien, miljøet og representanter som slipper å tilbringe timesvis i bil på vei til og fra møter.