Advarer mot sentralisering av Senja tingrett og landets domstoler

KRONIKK

STØTTE: – Senterpartiet gir full støtte til advokatene i Midt-Troms i deres krav om innsyn i Domstolkommisjonens vurderinger av en eventuell nedleggelse av Senja tingrett, skriver Tom-Rune Eliseussen og Linn-Charlotte Nordahl.  Foto: Privat

debatt

Senterpartiet gir full støtte til advokatene i Midt-Troms i deres krav om innsyn i Domstolkommisjonens vurderinger av en eventuell nedleggelse av Senja tingrett. Det skulle bare mangle at ikke berørte parter skulle få innsyn i en så sentral sak med direkte påvirkning for egne arbeidsplasser og for tjenester for folk i Midt-Troms. Dette er en sak Senterpartiet lokalt, på fylkestinget og på Stortinget har engasjert seg i og som vi vil følge opp i tiden framover.

Nylig møtte vi representanter for Senja tingrett på Finnsnes og advokater i Midt-Troms, sammen med Senterpartiets stortingsrepresentanter Emilie Enger Mehl (justiskomiteen) og Sandra Borch, som har tatt opp denne saken på Stortinget.

Senterpartiet fulgte også opp denne saken på fylkestinget i juni. Irene Lange Nordahl, gruppeleder for Senterpartiet på fylkestinget, tok initiativ og fremmet på vegne av Senterpartiet, Arbeiderpartiet, KrF, Venstre, Rødt og MDG uttalelse om tingrettene og landets domstoler. I denne uttalelsen uttrykker fylkestingets flertall bekymring for at domstolene kan være regjeringens neste store sentraliseringsprosjekt. Det kan være verdt å merke seg at uttalelsen ble vedtatt mot stemmene fra Frp og SV på fylkestinget.

I 2017 satte regjeringen ned en Domstolkommisjon som skal utrede den framtidige organiseringen av landets domstoler. Dette var ment å skulle være en uavhengig og bred prosess om helheten i domstolens virksomhet, men ser nå ut til å bli en bestilling fra regjeringen om hastesammenslåing av domstoler over hele landet. Regjeringen har nå bedt kommisjonen om å legge frem en delutredning om struktur like etter høstens kommunevalg.

Utvalget skal ta utgangspunkt i tidligere utredninger og forslag, inkludert Domstolenes sentraladministrasjon sin anbefaling fra 2010 om minimum 8-10 dommerårsverk i hver domstol. Noe som kan innebære at to tredjedeler av dagens tingretter vil bli lagt ned. I 2016 var det forslått ulike sammenslåingsalternativer for tingrettene i Troms som består av Nord-Troms tingrett, Senja tingrett, Trondenes tingrett og Ofoten tingrett. Om tidligere sammenslåingsalternativer skal legges til grunn frykter Senterpartiet at det vil bli store sammenslåinger og betydelig færre tingretter i Troms.

Domstolene lever av tillit, og tillit skapes av nærhet. Nedleggelser vil få store ringvirkninger og utarme juristmiljøene rundt de eksisterende domstolene. Innbyggernes reisevei til rettsvesenet blir lengre og muligheten til å få rett blir svekket. Det er avgjørende at vi har domstoler som er nær folk og har høy tillit i befolkningen. Senterpartiet krever at utredningen og prosessen knyttet til domstolene foregår i åpenhet, og at utredningen legges fram før høstens valg.

Senterpartiet vil også i tiden framover følge tett på denne saken, både lokalt og på Stortinget, og vi støtter fullt ut advokatene i Midt-Troms og deres krav om innsyn i saken. Senterpartiet aksepterer ikke at saken om tingrettene og domstolene skal bli en ny sak i regjeringens sentraliseringspolitikk og knebling av distriktene.