Brukere, ansatte og pårørende fortjener bedre!

Etterbruk Øvre Hamna — en omkamp?

NEDLAGT: Øvre Hamna barnehage på Finnsnes.  Foto: Privat

debatt

22.november 2018 var sak om etterbruk av Øvre Hamna oppe til behandling i kommunestyret i Lenvik. Senjalista (tidligere Lenviklista) hadde et helhetlig forslag som hadde tatt hensyn til administrasjonens anbefalinger i saken.

Dette var en sak det hastet å få vedtak i, da det blant annet hastet med lokalisering for det alternative opplæringstilbudet Støa og for dagsentertilbudet «Flåta». Senjalista fremmet forslag om at Øvre Hamna skulle brukes til tjenester for utviklingshemmede og foreslo i tråd med anbefalinger, at dagens tjenester ved Bakkely og Liaveien skulle samlokaliseres her, med flytting av dagsenter og avlastning som første steg.

En slik samlokalisering innbefattet også etablering av arbeidssenter, og hvor rådmannen snarest ble bedt om å iverksette arbeidet med sak om etablering av arbeidssenteret i tilknytning til de andre tjenestene. Senjalista sitt forslag ble vedtatt 16 mot 15 stemmer, og vi var overlykkelige over å endelig kunne komme i gang med ei samlokalisering og kunne gi disse tjenestene gode lokaliteter og arbeidsforhold. Det var på tide!

Gleden var imidlertid kortvarig for det skulle vise seg å bli en kronglete vei, da vi i Senjalista etter hvert skjønte at administrasjonen hadde bestemt seg for å iverksette bare deler av vedtaket, og ble gjort oppmerksom på dette i begynnelsen april. Vi hadde spørsmål til ordfører til kommunestyret 11.04.19 vedørende ståa i saken, med skriftlig svar fra han på at det skulle komme sak til kommunestyret i juni.

I saksframlegg til formannskapet og kommunestyret i juni fremkommer det at rådmannen vurderer at det ikke var gjort tilfredsstillende avklaringer av konsekvenser knyttet til alternativet om å benytte bygget til slikt formål (slik rådmannen opprinnelig hadde anbefalt.). Forutsetningen for å få innvilget bruksendring medfører betydelig større utgifter enn det som var forutsatt i saken.

Rådmannen anbefaler nå at flytting av avlastning i 2019 ikke gjennomføres før saken er utredet i sin helhet. Det vises blant annet til sprinkleranlegg og inntaksledning vann. Et åpenbart spørsmål blir: hadde man ikke skjønt at barna på avlastningen skulle sove i bygget da man gjorde sine opprinnelige anbefalinger? Skjønte man heller ikke at bygget måtte tilfredsstille krav til universell og hensiktsmessig utforming i tråd med byggets formål? Hvorfor tok det nesten syv måneder før administrasjonen laget ny sak om etterbruk av Øvre Hamna når vedtaket var gjort i november og alt skulle ses i en helhet? Hvorfor effektuerer man ikke vedtaket fra november?

I saken kan man nå også se at rådmannen vurderer at man bør ha med seg at tomten også er siste rest av utbyggingspotensialet for DMS-tjenester. Dette kan ikke ses på som annet enn en omkamp, da det fra administrasjonens side i november ble uttrykt at det ikke var en aktuell problemstilling og ikke forelå noen planer for utbygging DMS. Nå er vi tilbake til start, igjen... Støa får ikke flyttet (selv om det hastet), avlastning får ikke flyttet som planlagt...

Det var bedt om en helhetlig vurdering av saken allerede i november. I formannskapet 4.juni ble utredning av alternativ lokalisering foreslått fra posisjonen, altså annen lokalisering enn Øvre Hamna. Gode argumenter for å samlokalisere og bruke Øvre Hamna er plutselig borte, og vi mener at å utrede enda flere alternativer vil medføre ytterligere tidsbruk. Brukere, pårørende og de ansatte fortjener bedre enn dette! Etter syv måneder er vi dessverre ikke kommet lengre — det er bare å beklage! Man kan jo lure på om bygget nå er tenkt til andre formål...