Noen må skape verdiene for at vi skal ha det godt:

Kystsoneplan, lojalitet og litt til!

TILSVAR

LITE EKSPANSIV: – Under debatten ble det pekt på at planen som den legges frem er lite ekspansiv i forhold til nye oppdrettslokaliteter. Det ble derfor fra de tre representantene som møtte fra den fremtidige Senja kommune fremmet forslag på at områdene Lemmingvær og Stongodden (bildet) skulle tas inn i planen, skriver Jan Fredrik Jenssen.  Foto: Vidar Bjørkli

Uten økning i oppdrettsaktiviteten uteblir disse pengene

Jan Fredrik Jenssen
debatt

  Foto: Vidar Bjørkli

Erfaring viser at, for svært mange innbyggere i en kommune, er det utfordrende å følge med og forstå det som skjer i behandling av politiske saker, møter i kommunale utvalg og komiteer, og gjennomføring av planer.

Hvem gjør hva, hva er kommunalt, fylkeskommunalt, regionalt —hva er forskjell på det som er politisk og administrativt anliggende? Og ikke minst nå, i sluttføringen av sammenslåingsprosessen mellom kommunene: Hvordan skal ordførerens engasjement fordeles mellom den nåværende og den nye kommunen hvor vi alle blir innbyggere om ca. syv måneder?

SVs Herbjørg Valvåg skriver et debattinnlegg i Folkebladet der hun påstår at ordføreren i møte i «Interkommunalt planutvalg for Kystplan Midt- og Sør-Troms» i Harstad har opptrådt illojalt overfor Tranøy kommunestyrets vedtak 18.12.2018, hvor det ble vedtatt å holde to lokaliteter (Stongodden og Lemingvær) utenfor Tranøy kommunes arealplan. Siste utvikling er at Senterpartiet trekker seg fra samarbeidet med Høyre, Fremskrittspartiet og Felleslista, også med begrunnelse i ordførerens påståtte illojalitet i samme sak.

Som ordfører ser jeg et behov for en redegjørelse for hva som faktisk har foregått i denne prosessen, som involverer både gammel og ny kommunestruktur. Først en presisering av noen sentrale begrep:

Fellesnemnda er et organ som følger av Inndelingslova. Denne loven regulerer fastsetting og endring av kommunegrenser, og Fellesnemnda skal sørge for at prosessene blir gjennomført på en betryggende måte. I vårt tilfelle består Fellesnemnda av formannskapene i dagens fire kommuner og undertegnede er leder. Nestleder er ordfører i Torsken.

Intensjonsavtalen mellom de fire kommunene regulerer prosess og mål for sammenslåingen. Intensjonsavtalen er et arbeidsdokument for samarbeidet mellom de fire kommunene. Det er bred enighet om at innholdet i intensjonsavtalen skal følges!

Intensjonsavtalen ble enstemmig vedtatt, og har for eksempel et punkt om sier at den nye kommunen skal ha følgende mål for næringsutvikling — sitat: «Legge til rette for å videreutvikle sjømatregionen Senja, gjennom økt produksjon og økt grad av foredling lokalt».

Dette har vi forpliktet oss til ifølge intensjonsavtalen!

Den 24. april deltar ordfører i Tranøy, som også er leder i Fellesnemnda, i møte i Harstad. Jeg siterer protokollen fra møtet: «Under debatten ble det pekt på at planen som den legges frem er lite ekspansiv i forhold til nye oppdrettslokaliteter. Det ble derfor fra de tre representantene som møtte fra den fremtidige Senja kommune fremmet forslag på at områdene Lemmingvær og Stongodden skulle tas inn i planen. Disse områdene har ikke vært en del av prosessen i Kystplan men vært fremmet av Tranøy i en egen planprosess som delvis har gått parallelt med Kystplan. Områdene ble ikke vedtatt som del av Tranøy kommunes arealplan» —sitat slutt.

I forkant av debatten hadde ordfører dialog med prosjektleder og prosjektansvarlig, og var fullt klar over at det ikke var aktuelt å ta inn disse lokalitetene på grunn av at planen da ville bli forsinket. Politisk ønsket ordfører i Tranøy å markere at i alle fall noen av politikerne i fremtidige Senja var opptatt av arbeidsplasser og aktivitet i hele kommunen. Det ble derfor fremsatt forslag og bedt om at det ble protokollert at forslaget falt med seks mot tre stemmer. Deretter ble et omforent forslag i to punkter vedtatt. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt — altså ordfører i Tranøy stemte for forslaget!

Dessverre er det noen politikere som gjerne ønsker å skåre poeng på å sverte motstandere, og her har SV og Senterpartiet valgt å fremstille saken slik at fokuset kommer på en ordfører som ikke er lojal. At vi har forskjellig politisk ståsted, og at vi er uenige i sak, er naturlig og jeg har ingen problemer med å forhold meg til det. Det har heller ikke vært et forsøk på å gå bak ryggen på noen.

Mitt fokus er å være tydelig på lojalitet overfor målene i Intensjonsavtalen, som er å etablere en robust, livskraftig og attraktiv bo- og næringskommune. For enten en liker det eller ikke, er det noen som må skape de verdiene som trengs for at vi alle skal ha det godt der vi bor. Der vi vil at ungene våre skal vokse opp, der vi vil bygge husene våre og der vi vil at de gamle skal få tilbringe alderdommen sin.

I prosessen med kommunesammenslåingen har det vært stilt kritiske spørsmål fra motstandere og tvilere som tenkte at nå kom bygdene til å raseres, alle må til sentrum (Finnsnes) osv. Som ordfører i Tranøy har det vært viktig å vise at det slett ikke behøver å være slik. Det har vært en selvfølge å beholde sykehjemmet og skolen på Stonglandseidet. Utfordringene er å skaffe kvalifisert arbeidskraft.

Det vil være naturlig å tenke at for å få for eksempel sykepleiere og lærere til å flytte hit, vil det absolutt være en fordel, med tanke på familier, å også ha andre typer arbeidsplasser å tilby. Oppdrettsnæringen vil absolutt kunne bidra her. Senjakommunene fikk over 70 millioner kroner fra Havbruksfondet i oktober 2018. Disse pengene kommer godt med til opprusting av kommunale veier, breiband, tiltak for bolyst osv. Uten økning i oppdrettsaktiviteten uteblir disse pengene!