Budsjett og omstilling i Målselv kommune

Hvorfor koster det så mye mer å drifte kommunen i 2019?

UFORSTÅELIG: - At driften i 2019 først må økes med 24,7 millioner kroner, endret til en økning med 15,6 millioner kroner, for å opprettholde samme driften som i 2018 er vanskelig å forstå, også for oss som politikere, skriver Rolf Austgard.   Foto: Trond Sandnes

At driften får en økning på 5,5 prosent fra 2017 har vært vanskelig å forstå

Rolf Austgard

ARTIKKELFORFATTER: Rolf Austgard.  Foto: Jan-Erik Bergstad

debatt

Hensikten med dette leserinnlegget er å beskrive budsjett og omstillingsarbeidet i Målselv kommune for 2019 sett med en politikers øyne.

For å få en oversikt over den økonomiske handlefriheten for budsjettet for 2019 og økonomiplanen frem til 2022 leverte rådmannen 6. november et konsekvensjustert budsjett til politikerne. Et konsekvensjustert budsjett er en beregning av en videreføring av driften/tjenesteproduksjonen fra det ene året til det neste året. På dette tidspunktet var det beregnet at driften av kommunen måtte økes med 25,7 milllioner kroner fra 403,5 millioner kroner i 2018 til 429,2 millioner kroner i 2019. Til formannskapsmøtet 21. november 2018 var kravet fra et konsekvensjustertbudsjett en økning på 15,6 millioner kroner.

Når budsjettet som er en oppstilling over forventede inntekter og kostnader ble vedtatt i formannskapet var det rom for å bruke 410,9 millioner kroner til fordeling til rammeområdene. I tillegg oppleves det at formannskapet har vedtatt et nedtrekk på drift representert av en aktivitetsreduksjon, kutt i årsverk og effektivisering til en verdi av 15,6 millioner kroner som ikke er kutt i de 410,9 millioner kronersom er foreslått tildelt rammeområdene.

Forslått budsjett til rammeområdene har en økning på 20,8 milliner kroner fra regnskapet for 2017, en økning på 5,3 prosent og øker med syv millioner kroner fra budsjettet for 2018 til budsjettet for 2019. Lønns- og prisvekst for kommunene fra 2018 til 2019 er beregnet til 2,8 prosent. Av de 18 rammeområder vi har får alle økninger i sine budsjetter for 2019 bortsett fra kultur, brannvesen og livssyn. Fra regnskap 2017 til foreslått budsjett for 2019 får de største rammeområdene en økning slik: Undervisning 7,1 millioner kroner, barnehager 6,3 millioner kroner, familieenheten fem millioner kroner og PRO 4,1 millioner kroner.

Som politiker arbeider vi for at alle driftsområdene skal møte innbyggernes behov for blant annet barnehage, skole og undervisning, kommunale veier og infrastruktur og pleie, helse og omsorg. At driften i 2019 først må økes med 24,7 millioner kroner, endret til en økning med 15,6 millioner kroner, for å opprettholde samme driften som i 2018 er vanskelig å forstå, også for oss som politikere.

Konsekvensanalysen er utført administrativt, og det er nedskjæringene fra rådmannens kosekvensvurderte budsjett som får all oppmerksomhet, og ikke om det er mulig å drifte innenfor de rammer som politikere har en mulighet til å tildele rammeområdene.

Som lokalpolitiker hvor det meste av det politiske arbeidet foregår som dugnadsarbeid, har budsjettprosessen vært vanskelig å forstå og har gått relativt fort. Jeg sitter igjen med en følelse av at professor Tom Christensen har rett når han hevder at dersom det ikke er formulert presise mål, eller det ikke er fastsatt forutsetninger ved beregning av de økonomiske rammene, vil rammebudsjettering først og fremst være et budsjetteringssystem. Dette systemets formål vil ikke være effektiv ressursanvendelse, men avlastning av den politiske ledelse ved å flytte fordelingskonflikter ned til virksomhetene.

Likeledes hevder Tor Busch et kjent prinsipal-agent-problem ved rammestyring hvor agenten i det skjulte motarbeider prinsipalens mål for økonomistyring. Det er flere forhold som ifølge Tor Busch kan medføre til opportunistisk adferd og motspill hos agenten: Ulik målstruktur hos prinsipal og agent, asymmetrisk informasjon og ulike risikoaversjon hos prinsipal og agent.

Det er personalkostnader som for alle praktiske formål kan måles i årsverk som er den største utgiftsposten for kommunen. Slik må det være fordi kommunen er en tjenesteytende organisasjon. Antall årsverk i kommunen har i de siste ti år økt med 50 årsverk, mens 25 årsverk er trukket ned slik at det har vært en netto økning på 25 årsverk. Det var i en periode en lei tendens til at refusjon av merverdiavgift ble sprøytet inn i driften og derved økte årsverksrammene. Dette er det heldigvis ikke lov til lenger, og refusjon av mva. kan nå kun brukes til nye investeringer.

Sykefraværet i kommunen er relativt høyt på ti prosent, hvor et enkelt større rammeområde har 15 prosent fravær. Dette gir økte kostnader for vikarer og kjøp av tjenester fra vikarbyråer. I snitt er 55 personer borte fra sin arbeidsplass i kommunen hver dag.

Som en måleparemeter vil Venstre fortsatt at politikere skal styre rådmannens rammer for årsverk. Den rammestyringen som rådmannen nå synes å utøve ved at for eksempel kreftsykpleierstillingen ved legekontoret skal legges ned, er særs uheldig. Det er sjelden at jeg engasjerer meg slik i rådmannens styring som ved forslaget om å legge ned kreftsykepleierstillingen. Politikere ser kun rådmannen i utøvelse av sitt politiske og demokratiske arbeid.

Jeg har her redegjort for mitt syn som politiker på et komplisert og til tider fjernt budsjettarbeid. Prosessen med et konsekvensvurdert budsjett hvor det først må trekkes ned 25,7 millioner kroner, senere 15,6 millioner kroner, mens driften får en økning på 5,5 prosent fra 2017 har vært vanskelig å forstå.

Hvorfor koster det så mye mer å drifte kommunen i 2019 enn i 2018 og 2017? Hvis noe skal føre til aksjoner må det være om rammeområdene kan driftes innenfor de tildelinger de får og ikke opp mot de konsekvensvurderte budsjettene. Foreslått budsjett er i balanse — men forutsetter at både politikere, rådmann og de ansatte sammen arbeider med å drifte kommunen både målrettet og kostnadseffektivt.

Det er kommunevalg i 2019, og alle partier jobber nå med program og listestilling. For de som vil være med å ta samfunnsansvar og ønsker å påvirke utviklingen av kommunen vil jeg anbefale å finne et parti som står for ditt syn og si ja til å stå på liste for å kunne bli valgt inn i styret av kommunen.