Ny strategi for voksnes læring og kompetanse

MÅL: Det overordnede målet for et restrukturert voksentilbud er at flere skal fullføre og bestå videregående opplæring i Troms, skriver Roar Sollied.   Foto: Scanpix

debatt

Vi er heldige! Nå opplever vi ei positiv næringsutvikling og svært lite arbeidsledighet i nord, og stadig flere opplever å leve lengre. Samtidig blir ungdomskullene betydelig lavere. I sum forsterker disse forholdene behovet for å kvalifisere enda flere for yrkeslivet. Vi har en fin økning i andel ungdommer som fullfører og består videregående opplæring i Troms, men det holder ikke alene. I tillegg må flere flytte hit, helst permanent. Det aller største potensialet er imidlertid voksne som mangler fagbrev eller høyere utdanning.

Voksne over 19. Fylkesrådet i Troms setter nå i gang arbeidet med en ny strategi for å styrke karriereveiledninga, gi mer individuelt rettet yrkesopplæring, og effektivisere vurdering og dokumentering av kompetanse. Målgruppen er voksne (over 19), primært de som har lite utdanning eller for svake ferdigheter til å komme inn i arbeidslivet, eller som må oppdatere kompetanse for ikke å falle ut. Omstillingstakten i arbeidslivet er raskere. Noen må eller vil skifte jobb, andre vil kanskje skaffe seg grunnlag for å etablere egen bedrift.

«Voksne» er en mangeartet gruppe, og det er sjelden mulig å samle nok voksne kandidater med felles mål til undervisning i en klasse, slik vi tradisjonelt har gjort i skolen. Voksne er også mindre mobile siden de fleste har forpliktelser som binder dem til bostedet. Noen har måttet utsette fullføring av utdanning på grunn av sykdom eller annet. Derfor må vi også tenke nytt omkring hvordan vi skal nå dem alle, og hvordan de skal kunne tilegne seg kompetanse.

Én veg inn til voksnes læring og kompetanse

Det overordnede målet for et restrukturert voksentilbud er at flere skal fullføre og bestå videregående opplæring i Troms. Tilbudet skal være en del av den helhetlige videregående opplæringen, med samme kvalitet som for andre målgrupper. Tilbudet vil bli mer treffsikkert ved at det blir mer individuelt rettet, også der hvor det drives tradisjonell klasseromsundervisning. Vi er i gang med den nye Nettskolen Troms, som vil gi oss nye muligheter til å nå flere, og voksne elever med samme mål kan kommunisere sideveis og lære av hverandre, støtte hverandre.

Vi tenker å etablere en ny administrativ enhet som gir én veg inn: Karriereveiledning, opplæring, realkompetansevurdering og dokumentasjon av kompetanse fra utlandet. Enheten vil samtidig rigges for overføring av regionreformens statlige stillinger på området, og eventuelt bedriftsopplæringer, som foreslått, og den vil kunne bli navet i et forum som analyserer kompetansebehovet for hele fylket. Alt passer samtidig til operasjonaliseringen av Kompetansereformen «Lære for livet» og NOU 2016 «Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn».

Etablerte voksne styrker kompetansen i distriktene. Gjennom mitt arbeid i Forsvarets studiesenter fikk jeg erfare effekten av desentraliserte profesjonsutdanninger: Ved lokal opplæring nærmere hjemstedet tar flere utdanning, og de aller fleste (90 prosent) blir der, nettopp fordi de allerede er etablert. For etablerte voksne er alternativet altfor ofte ingen utdanning. Altså motvirker lokal opplæring den tradisjonelle tendensen at folk flytter til byene for å ta utdanning og blir der. De voksne studentene har også gode eksamensresultater. De har erfaring og flere knagger til å henge ny lærdom på.

Lære hele livet. Det er lenge siden OECD lanserte begrepet Livslang læring. Folk kan vitterlig lære hele livet. Nå kan vi gjøre det mulig for langt flere etablerte voksne å kvalifisere seg der de befinner seg.

Det neste halvåret skal berørte parter involveres bredt i fylkeskommunens arbeid for voksnes læring og kompetanse. Så blir det ei høring før sluttbehandling i fylkestinget i juni.