Fagmilitært innspill om NH-90 basert på et faglig syltynt grunnlag?

Spørsmålene er mange, utfordringen er at den FFI rapporten som Forsvarssjefen tydeligvis skal nytte for å fatte sin anbefaling, ikke gir  i nærheten svarene på disse.

Pål B. Nygaard

ARTIKKELFORFATTER Pål B. Nygaard, Regiontillitsvalgt NOF, Troms og Finnmark  Foto: Jan-Erik Bergstad

debatt

FFI har i sin rapport havnet  ut med  et årlig flytimetall på 2100 timer totalt for denne helikopterflåten på 14 maskiner.  8 til Kystvakten og 6 til fregatt Våpenet.  Da antallet på 14 maskiner ble bestemt, var det basert på en flytimeproduksjon på 6000 timer pr år, noe som senere ble redusert til 5400 timer.

Endring av tallstørrelser  har vært en gjennomgående eksersis, når luftforsvaret , Forsvarets materielltjenester og nå FFI kommer med sine betraktninger. Det er ikke mer enn vel 6 måneder siden flytimeproduksjonen ble estimert  av Luftforsvaret  til å være 3300 timer, så har altså FFI i etterkant av dette kommet fram til et timetall på 2100 timer.

FFI har godt renomme, i mange sammenhenger.  Det Norges Offisersforbund ( NOF) reagerer på , er at det etter vår kjennskap ikke har  blitt involvert noe ekspertise fra det operative eller tekniske miljøene på Bardufoss i grunnlaget for å komme med denne rapporten som Forsvarssjefen skal nytte for å fatte strategiske beslutninger om fremtidig bruk av NH 90.  Hvordan er det mulig ?

Sakens kjerne er at  det fremholdes at for hver flytime med NH 90, så utløser dette 50 timer vedlikehold ( selvsagt snittberegnet)  HVA ligger så inne i disse 50 timene man her opererer med i sine ”exel-ark”? Jo, her er alt tatt med timer brukt for å flytte fra gammel til ny hangar og  betydelige utfordringer med delemangel.  Byråkratiske forordninger gjør at teknikere  må vente uforholdsmessig på deler som skal leveres fra industrien, toll- innklareres, og skriftlige brukermanualer være tilgjengelige  før delene kan monteres for å holde maskinene operative.

Nederland, nytter NH 90 i fregatt og i søk & redningsrollen. NOF registrerer at  Nederland har ett langt lavere timeantall vedlikehold pr flydd time, ca halvparten av det som nyttes som Norges estimat.  NOF  hører at flere tar til orde for et regime som ligner mer på det nederlandske.  I Norge er det fortsatt industrien som  frem til sommeren 2019 har det overordnede ansvar.

NOF vet at det på Bardufoss er kjørt vedlikeholds-øvelser på NH 90, der personellet  kraftsamler om å utføre  periodiske ettersynsintervaller, hvor  reservedeler  er på plass, med et langt bedre resultat enn 1: 50 timer ! 

FFI anbefaler i sin rapport å nytte sivilt innleide  helikoptre til kystvaktrollen. .Javel, hvilke maskiner snakker man om da?  Det er pt ingen sivile maskiner som kan ”brettes sammen” og plasseres ombord i KV skipenes helikopterhangar.  Skal disse maskinene flys av sivilt mannskap ? Hvilke kostnader er forbundet med å lease sivile maskiner ?

Hvilke juridiske komplikasjoner kan oppstå, dersom sivile maskiner  skal  utføre inspeksjoner og kystvaktoppdrag mot andre staters skip i vernesonen eller Barentshavet?  Spørsmålene er mange, utfordringen er at den FFI rapporten som Forsvarssjefen tydeligvis skal nytte for å fatte sin anbefaling, ikke gir  i nærheten svarene på disse.

NOF har tidligere kommentert  at FFI rapporten i hvert fall fastslår at NH-90 ikke har noen restkapasitet  som kan ødsles over Hæren i en dedikert støtte.  Noe som er  uttalt av dagens og den forutgående Forsvarsminister. Dette står ennå fjellstøtt.  Dersom slik restkapasitet skulle vært aktuelt så måtte  det i så fall produseres mer enn 5400 timer.

Dit er det langt å gå. Derimot er en bedre ressurssetting lokalt på Bardufoss og dernest i Bergen, samt at  Forsvarets logistikkorganisasjon( FLO ) klarer å levere deler uten ”drepende” ventetid, så vil måltallet 3500 -4000 timer være innenfor rekkevidde.

NH-90 når meget snart en ny milepel.  NH -90 maskinen skal operere ut fra KV skip i området vernesonen. Forhastete anbefalinger på ett syltynt grunnlag, bør unngås av Forsvarsjefen.