Senterpartiet vil styrke Hæren og Heimevernet

GJENOPPRETTES - Sjøheimevernet skal gjenopprettes. Det er ikke til å komme unna at vi må løfte de samla økonomiske bevilgningene til Forsvaret betydelig i årene som kommer, og Senterpartiet gikk allerede i 2015 inn for at Norge må øke bevilgningene til to prosent av brutto nasjonalprodukt, slik det er målsettinger om i NATO-alliansen, skriver artikkelforfatterne.  Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvarets Mediesenter

Senter- partiet vil øke innsatsen for samfunnssikkerhet og beredskap

Senterpartiet
debatt

Av Ola Borten Moe, nestleder i Senterpartiet,

Bernt Iver Ferdinand Nrovold, Senterpartiet, generalløytnant, tidligere generalinspektør for HV

og sjef FOH, Annar Dalen, Senterpartiet, oberstløytnant, tidligere sjef for HV-13

Bjørn Arild Gram, Senterpartiet

Situasjonen for Forsvaret har vært mye på dagsorden det siste året. Det er bra — og helt nødvendig. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og i nærliggende områder er mer usikker og uforutsigbar enn på lenge. Riksrevisjonen har slått fast at hverken politiet eller Forsvaret sikrer offentlige bygninger og installasjoner godt nok. Norge har en lang kyststripe, og store land- og havområder med verdifulle naturressurser. Forsvars- og beredskapsmessige hensyn må vektlegges sterkere i årene framover, og dette må blant annet inkludere en styrking av den norske landmakten.

I forslaget til Langtidsplan for Forsvaret, som ble behandlet i Stortinget før sommeren, valgte regjeringen å utsette beslutningene om investeringer i landmakten til det er gjennomført en ny såkalt landmaktstudie. Det er svært beklagelig at langtidsplanen dermed ikke har gitt grunnlag for en helhetlig prioritering av et balansert forsvar, med avklaring av Hæren og Heimevernets rolle.

For Hæren har dette medført utsettelse av en rekke vedtatte investeringer. Stortinget har tidligere vedtatt at Norge skal videreutvikle og styrke Hæren. Senterpartiet vil holde fast på en mekanisert brigadestruktur i nord som et grunnelement i Hæren, med nødvendige og oppgraderte system som stridsvogner, artilleri og helikopter. Også Forsvarssjefen anbefalte en mekanisert brigade i sitt fagmilitære råd. Statusrapporten fra den landmaktutredningen som nå pågår, har fått Hærsjefen til å skrive at de økonomiske rammene ikke kan levere den landmakten Norge trenger.

Til tross for at stortingsflertallet ikke ønsket å avklare Heimevernets rolle i forbindelse med behandlingen av Langtidsplanen for Forsvaret, har man likevel gått inn for betydelige reduksjoner i Heimevernets volum og struktur. Heimevernet (HV) skal reduseres med 7.000 soldater, Sjøheimevernet skal nedlegges og flere baser skal bort. Dette er Senterpartiet uenig i, og vi vil endre dette når vi kommer i regjering.

Heimevernet har, sammen med politiet, en viktig rolle i beskyttelsen av viktige bygg, anlegg og samfunnskritiske institusjoner, såkalt objektsikring. Riksrevisjonen har slått fast at den «ser det som svært alvorlig at justis- og beredskapsdepartementet og forsvarsdepartementet ikke har sørget for å styrke og bedre samarbeidet mellom politiet og Forsvaret om sikring og beskyttelse av viktige eiendommer (objekter) ved bruk av sikringsstyrker».

Det uttales at Forsvarsdepartementet og Forsvaret ikke i tilstrekkelig grad har sørget for å sette Heimevernet i stand til å sikre og beskytte objekter i henhold til instruksen. Dagens Næringsliv skrev tidligere i år at forsvarsdepartementet ville sminke og skjule Riksrevisjonens konklusjoner.

Klassekampen avslørte på sin side at en hemmelig årsrapport fra 2016 fra Forsvarssjefen sier at HV mangler kritisk materiell og forsyninger, sliter med å skaffe kompetent personell og trener for lite. Dette er også alvorlig. Vi trenger et territorielt forsvar for å håndtere framtidens trusselbilde, og HV er den eneste organisasjonen i Forsvaret som kan ha volum, reaksjonsevne og lokal tilstedeværelse for å kunne fylle denne rollen. En nasjonal ressurs som kan sikre og beskytte kritisk militær og sivil infrastruktur.

Nettstedet aldrimer.no har offentliggjort en hemmelig og nesten ferdigstilt forskningsrapport fra FFI, som viser at HV bør ha mannskapsstyrker på mer enn 50.000 personer. Rapporten er utsatt til etter at landmaktstudien er ferdig, og etter stortingsvalget. I mens pågår nedskjæringene i Heimevernet. Senterpartiet har tidligere gått inn for å opprettholde et HV på minst 50.000. Vi vil gå imot forslag om å legge HV under en felles sjef for landmakten, fordi det er all grunn til å frykte at dette vil medføre en ytterligere nedprioritering av HV.

Vi vil gjenopprette en egen utdanning for Heimevernet, og Værnes er en svært naturlig lokasjon for en slik utdanning. Sjøheimevernet skal gjenopprettes. Det er ikke til å komme unna at vi må løfte de samla økonomiske bevilgningene til Forsvaret betydelig i årene som kommer, og Senterpartiet gikk allerede i 2015 inn for at Norge må øke bevilgningene til to prosent av brutto nasjonalprodukt, slik det er målsettinger om i NATO-alliansen.

Senterpartiet vil øke innsatsen for samfunnssikkerhet og beredskap, og sikre en bedre samordning av samfunnets ressurser knyttet til dette. En slik satsing må inkludere en styrking av Hæren og Heimevernet.