Hybrid, cyber og konvensjonell krigføring

Trusselbildet er omskiftelig og usikkert.

BETRYGGENDE: - Det er betryggende at fremtidens forsvar bygges basert på inngående analyser og simuleringer utarbeidet av kvalifiserte forsvarsspesialister, skriver Einar Jahre Mustaparta. Foto: Torbjørn Kjosvold  Foto: Torbj?¶rn Kjosvold/ Forsvarets mediesenter.

Helikopterstøtten skal blant bygges rundt det allerede velfungerende miljøet som er etablert på Bardufoss

Einar Jahre Mustaparta
debatt

ARTIKKELFORFATTER Einar Jahre Mustaparta.  Foto: Andreas Isachsen

det få, om noen, forunt å overskue fullstendig. Det er mange mulige trusselbilder som kan inntre.

Vår forsvarsekspertise, representert ved Forsvarsledelsen, Forsvarets Forskningsinstitutt, Forsvarsdepartementet, Norsk Sikkerhetsmyndighet og Politiets Sikkerhetstjeneste baserer sine vurderinger av trusselbildet på dyptgående analyser. Det man kan si med sikkerhet er at trusselbildet er omskiftelig og usikkert. Samtidig skal trusselbildet i overskuelig fremtid være styrende for Forsvarets struktur, kapasiteteter, organisering og lokalisering.

La meg synse litt rundt hva som kan være trusselbilder som kan inntre hver for seg eller samlet, basert på en avart av det vi har opplevd de siste årene med konflikten Ukrania/Krim: Det oppstår en tilspisset konflikt et sted i Europa utløst av at for eksempel Russland ikke får tillatelse til å legge en ny stor rørledning for eksport av gass frem til det europeiske kontinent. Begrunnelsen er sikkerhetspolitisk.

Følgende stiliserte hendelsesforløp kan inntre:

1. Russland svarer med å strupe forsyningen via/til Ukraina.

2. Russland legger press på et av de baltiske land gjennom styrkeoppbygging i grenseområdene og hybride styrker (halvmilitære styrker uten nasjonstilknytning/flagg på uniformen) tar seg inn i landets grenseområder for å destabilisere. Russland benekter å ha noe med hybridstyrkene å gjøre. Norge må være med i en NATO styrke for å beskytte baltikum.

3. Samtidig opplever Norge cyberanslag (hacking og overstyring av digitale styring/enheter) mot systemer for styring av transport av norsk gass. Tilsvarende vil fyr-/farledsmerkinger langs kysten bli forsøkt satt ut. Norsk forsyning av gass til Europa ønskes hindret/vanskeliggjort.

Dette selvsagt et veldig forenklet bilde av et trusselbilde-scenario som vi kan utlede fra dagens verden. Poenget er imidlertid at det er liknende og selvsagt langt grundigere analyser og simuleringer som ligger til grunn for planene om hvordan fremtidens forsvar skal se ut. Dyptgående avanserte analyser har vært startpunktet for Forsvarets langtidsplan og er det for den kommende Landmaktutredningen. Begge har til hensikt å danne grunnlaget for å bygge et forsvar som har evne til å møte svært ulike og dynamiske trusler gjennom at:

A. Reaksjonsevnen må være rask. Hvilke styrker og materiell kan tas i bruk umiddelbart.

B. Kampkraften må være stor nok i mannskaper og skyts til å få kontroll raskt. Kampkraften (sammen med NATO) må være på et nivå som gir så tydelige signaler om styrke at det bidrar til å hindre angrep.

C. Mobiliteten må være tilstede. Vi må få styrker inn til konfliktområdene på kort nok tid.

D. Utholdenheten må være tilstede i styrkene og vi må kunne etterfylle langs stabile forsyningslinjer til konfliktområdet.

Forsvarsekspertisen har levert og skal levere sine premisser som grunnlag for den politisk prioriteringsprosessen. Forsvarssjefen er, etter den politiske prioriteringen ansvarlig for å istandsette forsvaret slik at de kan levere i henhold til kravene. Basert på dette er vi nå i ferd med å bygge fremtidens forsvar. Det skal inneha styrker med moderne materiell som er topptrent, godt øvet og drillet på sine spesialområder. Det sentrale er at styrkene faktisk er operative på kort varsel og fleksible til å møte sannsynliggjorte trusler. Her er en oversikt over viktige kapasiteter, både nye og etablerte:

• Nytt overvåkingsskip til E-tjenesten

• For å styrke E-tjeneste beholdes det gamle overvåkingsskipet

• Bygge opp og forsterke Cyberforsvaret

• Økt øving og trening av Spesialstyrkene i blant annet Ramsund, Bergen og Rena

• Telemarkbataljonen (profesjonelle hærstyrker)

• Kystjegere stasjonert i Harstad som del av Sjøforsvaret

• Jegerkompani under oppbygging i Finnmark

• Mekanisert artilleri og styrket kapasitet i Panserbataljonen

• Kampluftvern til Brigaden

• Økt materielltilgjengelighet for Brigade Nord sammen med økt øving og trening

• Styrking av CRC Sørreisa ved å flytte kontroll og varslingsskolen fra Mågerø til Sørreisa

• HV spesialstyrke på 3.000 topptrente og godt utstyrte soldater

• HV mob-styrke på 35.000 med økt øving og trening

• Fregatter som er blitt operative gjennom økt vedlikehold og tilgang til reservedeler. Fregattene har også fått økt sine mannskaper og kan nå seile fire skip.

• Ubåt med fast stasjonering i Ramsund med dobbel besetning

• Fire nye ubåter bestilt fra Tyske Thyssen Krupp

• F35 jagerfly med fremskutt base på Evenes

• Maritime overvåkingsfly og utbygging av Evenes som kraftsenter

Det er betryggende at fremtidens forsvar bygges basert på inngående analyser og simuleringer utarbeidet av kvalifiserte forsvarsspesialister. Mine og andres nostalgiske minner fra 80-tallets norske forsvar duger absolutt ikke som grunnlag for dette arbeidet.

Til slutt: Brigade Nord må ha helikopterstøtte. Helikopterstøtten skal blant bygges rundt det allerede velfungerende miljøet som er etablert på Bardufoss. Dette miljøet må bygges videre på, ikke bygges ned. Konsekvensen er nok at rammene til landmakten må økes! Det lover jeg å arbeide for.