Klokt å ta oppdrett til kommunestyret

OPPDRETT: Torskeoppdrett er omstridt, og engasjementer er stort i Senja kommune. 

leder

Flere tar nå til orde for å løfte avgjørelsen om torskeoppdrett i Senja til kommunestyret. Det vil være både fornuftig og klokt, slik at en betent sak som engasjerer bredt i kommunen kan bli gjenstand for en åpen debatt, der alle politiske partier får anledning til å si sin mening. Bare slik kan man sørge for at beslutningen om torskeoppdrett eller ikke forankres best mulig politisk.

For dette er ingen enkel sak. Det handler om næringsutvikling og potensielle skatteinntekter til kommunen — kontra potensielle miljø- og arealkonflikter.


Sterk motstand mot torskeoppdrett

Det er sterk motstand mot å tillate etablering av torskeoppdrett i Senja kommune. Arealplanlegger Audun Sivertsen har så langt mottatt nesten 50 høringsuttalelser. De fleste stiller seg negativ.


I mars vedtok Senja kommunestyre med 23 mot 22 stemmer å delegere den endelige avgjørelsen i saken om etablering av torskeoppdrett i kommunen til utvalg for samfunnsutvikling. Nå krever opposisjonen i Senja at den omstridte saken skal behandles i kommunestyret.

Tre aktører har søkt om dispensasjon fra de såkalte NFFF-arealene i kystsoneplanen rundt Senja for å etablere til sammen ni oppdrettslokaliteter for torsk. Rundt 50 uttalelser er kommet etter at kommunen sendte saka ut på høring. De fleste er negative.

Kommunestyrepolitikere fra Ap, SV, MDG og Senjalista går nå ut med krav om full behandling i kommunestyret. Det skjer blant annet etter at Statsforvalteren i Troms og Finnmark har anbefalt at søknadene om dispensjon fra kystsoneplanen for å etablere torskeoppdrett blir avslått. Statsforvalteren mener det er uheldig at det legges opp til dispensasjonsbehandling i en sak som kan ha så inngripende virkning på miljøet — både på friluftsliv, fisk og annet naturmangfold.


Anbefaler Senja å avslå søknadene om lokaliteter for torsk

Senja kommune bør avslå søknadene om dispensasjon i kystsoneplanen for å etablere torskeoppdrett. Det anbefaler Statsforvalteren i Troms og Finnmark, som mener det er uheldig at det legges opp til dispensasjonsbehandling i en sak som kan ha så inngripende virkning på miljøet.


Ordfører Tom Rune Eliseussen karakteriserer statsforvalterens uttalelse som «ganske sterk», men mener at saksbehandlingen er forsvarlig — og avviser at det vil «poppe opp» torskeoppdrett i stort omfang rundt Senja. Han tror man vile ende opp med omtrent fem lokaliteter blant de ni som har søkt. SVs Herbjørg Valvåg mener dette er den største sjøareal-saka i Senja kommune, og krever at den må avgjøres i kommunestyret.

Bak henne står nå hele opposisjonen: – Dette er en svært omfattende sak av stor samfunnsmessig betydning. Engasjementet i både befolkningen og næringslivet er stort, og det er innkommet et betydelig antall høringsuttalelser. Før endelig vedtak fattes må det foretas omfattende avveiinger av ulike hensyn, skriver opposisjonen i en pressemelding, og påpeker at at store og prinsipielle lokalpolitiske saker bør endelig avgjøres i kommunestyret.


Krever at kommunestyret skal ta endelig avgjørelse i oppdrettssaken

I mars vedtok Senja kommunestyre å delegere den endelige avgjørelsen i saken om etablering av torskeoppdrett i kommunen, til Utvalg for Samfunnsutvikling. Opposisjonen i Senja kommune krever nå at den omstridte saken skal behandles i kommunestyret.


Det store engasjementet og de mange kritiske røster gjør at en behandling i kommunestyret er riktig vei å gå. Torskeoppdrett er så omstridt at det vil være klokt å gi saken grundig politisk behandling. Det skjer best i kommunestyret, ikke i et politisk underutvalg.

Minileder: Allerede?

Det er sendt ut farevarsel for Troms onsdag og torsdag. Vinterens første storm, som kan bli orkan i kastene, er på tur — og løse gjenstander bør sikres.

Kom ikke denne vinteren litt for brått på?