Smart Senja — kjempesmart!

FAKSIMILE: Folkebladets førsteside onsdag 29. januar 

Husøy og Senjahopen skal være prøvekaniner — i et prosjekt som det — ja nettopp, knyttes stor spenning til!

Folkebladet på lederplass torsdag 30. januar
leder

100 millioner kroner ligger i potten når framtidas energiløsninger skal utvikles på Senja. Ny teknoligi skal utprøves og utvikles, solenergi skal utnyttes — og forbruket skal automatisk reguleres natt og dag både i industrien og i privatboliger. Husøy og Senjahopen skal være prøvekaniner — i et prosjekt som det — ja nettopp, knyttes stor spenning til!

Nord-Senja er blant de områder som er svært utsatt når det handler om strømforsyning.Årsaken er at kapasiteten i utgangspunktet er knapp. men fiskeindustrien har de siste partre tiårene vært i enorm utvikling, og behovet for stabil strømforsyning har økt. Og ikke minst behovet for mer — mye mer — strøm.

Det er derfor Troms Kraft og NVE ønsker å bygge en ny og omstridt høyspentledning fra Finnfjord til Silsand og videre utover på Senja. Men det er mer: Nå slår NVE, Troms Kraft, ENOVA, Universitetet i Tromsø og lokale bedrifter som Nergård og Br. Karlsen sine ressurser sammen for å utvikle nye løsninger for forsyningssikkerhet og spennningskvalitet — i prosjektet Smart Senja.

Prosjektet, som er tungt støttet av Enova økonomisk, er det største i sitt slag i Norge. Målet er å få bedre styring med forbruket natt og dag, store batteribanker som kan lades om natta skal prøves ut, og solcellepaneler skal monteres på takene på fiskebedriftene og andre steder. Store IT-systemer skal utvikles for å styre og balansere de ulike nett og kilder. I sum skal det gi bedre utnyttelse av energien, og mer stabil forsyning, ikke minst for den utsatte fiskeindustrien. At det skal gi mer hyggelige strømregninger for forbrukerne er ren bonus.

All ære til aktørene for å ta grep for å løse en av framtidas store utfordringer — energiforsyning som sørger for både klimavennlige løsninger, og selvsagt også nok energi til at industrien kan holde maskineriet i gang og innbyggerne får stabil, god varme i husene.

Prosjektet vil bli fulgt med stor interesse i hele landet. Smart Senja har da også en ambisjon om å utvikle teknologi og kunnskap som hele landet kan nye godt av i framtida. Selv om situasjonen er ganske ekstem på Senja når det kommer til energiforsyning, er det svært mange sårbare områder i dette langstrakte landet som trenger mer energi — og mer stabil levering.

Stort pluss også til Smart Senja for at man ikke bare involverer lokalt næringsliv, men også lokalbefolkningen, og — ikke minst — skolene. At elevene involveres så direkte at det faktisk er montert et eget solcellepanel på Husøy skole betyr læring og bevisstgjøring for den kommende generasjon. En generasjon som sannsynligvis blir «tvunget» i enda større grad til å tenke smarte løsninger for en begrenset ressurs i framtida.

Minileder: På skinner?

To av nordnorsk politikks ytterpunkter, Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Per Willy Amundsen (Frp), står skulder ved skulder for Nord-Norgebanen. Mens NHO Arktis, av alle, er imot banen.

Politikk og organisasjonsliv er ikke som før.