Sammen for å skape noe

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

Når kreftene i to tradisjonsrike hvitfiskselskaper nå forenes og blir Newco, ligger forholdene godt til rette for å skape en enda sterkere økonomisk enhet, som både er konkurransedyktig og har en jevn og sikrere råstofftilgang.

Folkebladet på kommentarplass lørdag 4. august 2018
kommentar

Forleden kom nyheten om at Nergård og Aksel Hansen AS forener kreftene og går sammen i et nytt selskap. Foreløpig har det nye selskapet enkelt og greit fått navnet Newco — utledet av «new company». Brødrene Johan Arild og Frank Magne Hansen som nå selger fiskebruket sitt i Senjahopen til Nergård, skal likevel ikke trekke seg ut av næringa etter salget, snarere tvert imot. Begge blir med videre på aksjonærsiden og skal ha sentrale roller i det nye selskapet som nå etableres, hvor Frank Magne Hansen blir å finne som daglig leder.

Avtalen som er inngått om dannelsen av det nye selskapet, innebærer at Aksel Hansen-bruket slåes sammen med Nergård sine anlegg i Senjahopen, Gryllefjord, Fjordgård og Grunnfarnes på Senja, samt virksomheten de har på Sørøya i Finnmark. Samtidig kjøper Nergård seg også inn med 40 prosent i Berg Fiskeriselskap, et selskap som disponerer samlede fiskekvoter på omlag 10.000 tonn. Majoritetseier i Berg Fiskeriselskap er Johan Arild Hansen, som skal fortsette som daglig leder i det selskapet.

Det er en kjent sak at Nergård gjennom flere år har tapt penger i Senjahopen, blant annet på grunn av hard konkurranse om råstoff. I vår måtte konsernet kutte 22 årsverk for å bedre lønnsomheten, men de bedyret samtidig at konsernet ønsket å satse videre i Senjahopen, under forutsening av at man klarte å få til lønnsom drift. Å se over gjerdet mot nabobedriften Aksel Hansen AS, som lenge har kunnet vise til gode resultater, var derfor svært nærliggende - i dobbelt forstand - og ikke minst økonomisk fornuftig. Suksessfaktoren til brødrene Hansen har vært å ha et eget rederi med kystbåter, som samlet representerer en råstoffbase på cirka 10.000 tonn. Denne råstoffbasen vil det nye selskapet nå kunne spille på. I tillegg til videreforedling er det planen at det nye selskapet fortsatt skal satse på hvitfisk, pelagisk og blåkveite. Både sild, lodde og klippfisktørking skal også gå som før. Innen videreforedling ser man et stort potensiale innen filet, siden folk etterspør stadig mer av gryteklare produkter i butikkene. I en innledende prøvefase vil Gryllefjord Seafood her være sentral.

Når kreftene i to tradisjonsrike hvitfiskselskaper nå forenes og blir Newco, ligger forholdene godt til rette for å skape en enda sterkere økonomisk enhet, som både er konkurransedyktig og har en jevn og sikrere råstofftilgang. Det vil gjøre det lettere å kunne utvikle nye produkter og videreforedle mer. Den store bygningsmassen de sammenslåtte selskapene besitter i Senjahopen representerer også betydelige verdier og muligheter. Nå kan gjerdene rives og en kan oppnå gevinster ved en bedre samordning og bruk av fasiliteter og utstyr. Styreleder Tommy Torvanger i Nergård fremhever også den store betydningen det har å få brødrene Johan Arild og Frank Magne Hansen med på laget fremover. For å lykkes med ting handler det i utgangspunktet om å ha rett kompetanse på rett plass til enhver tid. Det er brødrene i Aksel Hansen AS et godt eksempel på.

– Penger er ikke det viktigste i dette, men å skape noe, sier Johan Arild og Frank Magne Hansen i forbindelse med dannelsen av det nye selskapet. Det tror vi dem på. Det er likevel ikke noen motsetning mellom det å skape noe og det å tjene penger. Som regel følger det ene av det andre. For både Senjahopen og Senja som sjømatregion i sin helhet, er sammenslåingen av virksomhetene til Nergård og Aksel Hansen AS gode nyheter med tanke på å skape varig lønnsom drift, vekst og nye arbeidsplasser fremover.


Nyselskapet vil få en samlet omsetning på cirka 700 millioner kroner årlig og skal være oppe og gå før jul. Når alt summeres blir man ikke bare større, men også sterkere i lag enn hver for seg.