Under den slitne bru

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

Tallene for de ti kommunene Folkebladet dekker i Midt-Troms er at 34 bruer har 48 alvorlige skader som ikke er reparert. Fortsatt trygg?

Sjefredaktør Steinulf Henriksen, Folkebladet
Bru, bru, ille
  • VG har fått innsyn i tilstandsrapporten til landets 16.971 bruer på riks- og fylkesveiene.
  • 1.087 bruker har skader som omtales som store eller kritiske for bæreevne og trafikksikkerhet.
  • På bruene i Midt-Troms er det rapportert 48 alvorlige skader på 34 ulike bruer, blant annet Gisundbrua.
  • Det er igangsatt en nasjonal gjennomgang av bruforvaltningen.
kommentar

Er vi trygge når vi kjører over bruene våre? Ja, mener veimyndighetene. Så får vi tro på det, da, men det er illevarslende at kontrollrutinene og ikke minst oppfølging og reparasjon av skader ikke blir fulgt opp.


De skal kalles inn på teppet i brusaka

Samferdelsministeren vil ha svar på VG-avsløringer.

VG har levert et imponerende stykke journalistikk om tilstanden på norske bruer. Vegvesenet skal inspisere 16.971 bruer langs fylkes- og riksveiene. Over tusen av dem har skader som inspektørene omtaler som store eller kritiske for bæreevnen eller trafikksikkerheten. Samtidig rapporterer veimyndighetene at det ikke finnes penger eller kapasitet verken til å sjekke bruene ofte nok og godt nok, og heller ikke til å reparere alle skadene som avdekkes.

Tallene for de ti kommunene Folkebladet dekker i Midt-Troms er at 34 bruer har 48 alvorlige skader som ikke er reparert. Fortsatt trygg?

Gisundbrua er den desidert største og mest trafikkerte i vår region. I Statens vegvesens system er det registrert seks alvorlige skader på Gisundbrua, de fleste av dem dreier seg om rekkverket. Samtidig vet vi at et omfattende vedlikeholdsarbeid nylig er gjennomført på brua. I løpet av et halvt år er det brukt 18 millioner kroner blant annet på å sikre at brua ikke skal sige mer. Men fortsatt gjenstår altså mye, og det lyser rødt i myndighetenes alarmsystem. Minst like ille er det at enkeltinspeksjoner ikke er gjennomført på brua de siste tre år, selv om reglene tilsier det. Vi snakker om ei bru med voldsom trafikk, ikke minst av nesten tre vogntog pr. time i høysesongen, fullastet med sjømat. Slitasjen på brua er enorm. Fortsatt trygg?


Nesten 50 alvorlige skader på bruene

Situasjonen er dyster for mange av bruene i Midt-Troms. 34 bruer har til sammen 48 alvorlige skader.

Gisundbrua er bare ett av mange eksempler der regler er brutt, rutiner ikke fulgt og reparasjoner ikke er gjort. Vi liker å tro at vi bor i et gjennomregulert og -kontrollert land, der veinett og annen infrastruktur er under konstant overvåkning, og der oljemilliardene spys ut for å rette feil og mangler. Slik er det altså ikke. VGs avsløringer viser store hull og mangler i det «trygge Norge».

VG har denne gang satt søkelys på en liten bit av samferdselsnettet; bruene. Hva med tunnellene, fergene, vintervedlikeholdet? Og skal vi føre dette tankegodset videre; Hva med resten av samfunnsmaskineriet? Det må være all grunn til å frykte at vi finner alvorlig svikt i rutiner og oppfølging i andre sektorer enn samferdsel. For regjering og storting må dette være en alvorlig påminnelse, og VGs bruavsløringer bør få det til å blinke rødt og rope på kontroll og revisjon i flere sektorer, ikke bare samferdsel.

Det settes nå i gang en nasjonal gjennongang av bruforvaltningen, et forbedringsprosjekt som skal se på organisering og sørge for at regelverket blir fulgt. I dette ligger en erkjennelse av at dagens praksis rett og slett ikke god nok. Det er klokt med en slik gjennongang, som kanskje kan danne skole for andre deler av samfunnet. Kjernen er at det handler om vår sikkerhet.