Besværlig overgang til undergang

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

De mange som går tur eller sykler langs gammelveien opp Brattlia og til slutt ender på Botnhågen, tar ikke omveien flere hundre meter tilbake og bruker undergangen for å komme seg over til motsatt side av fylkesveg 855.

Olaf Øwre, frilansjournalist
kommentar

I sommer fjernet Statens vegvesen to gangfelt over fylkesveg 855 i Finnfjordbotn — det ene ved avkjørselen til/fra den videregående skolen, det andre akkurat ved toppen av bakken på Botnhågen. Begrunnelsen fra vegvesenets side var at dette skulle få de myke trafikantene til i stedet å bruke undergangen ved Mix-kiosken, og dermed bedre trafikksikkerheten.


Nå er disse gangfeltene fjerna

De to gangfeltene i Finnfjordbotn ble denne uka historie.

Vegvesenet utdypet tiltaket nærmere ved å si at de aktuelle gangfeltene i Finnfjordbotn medførte at fotgjengere krysset en veg der fartsgrensen og andelen tunge kjøretøy gir en høyere risiko og alvorligere skade hvis ulykken skulle være ute. I tillegg mente Vegvesenet ofte å erfare at bilister ikke respekterer vikeplikten overfor gående utenfor tettbygde strøk, noe befaringer i Finnfjordbotn også skal ha bekreftet. Dette skrev iallfall den statlige etaten på sine nettsider tidlig på året.

At man fra vegvesenets hold faktisk har brukt som argument for å fjerne gangfeltene at mange bilister likevel ikke respekterer vikeplikten overfor gående utenfor tettbygde strøk, er mildt sagt oppsiktsvekkende. Mange bilister overholder nok dessverre heller ikke fartsgrensen på 60 kilometer i timen forbi Finnfjordbotn, men det er vel knapt noe argument for å ta ned skiltene som angir fartsgrensen. Snarere tvert imot.

Ekstra lys er montert ved den omtalte undergangen ved Mix-kiosken for å gjøre den mer synlig og tiltalende å bruke for fotgjengerne. Alt vel og bra, og intensjonene fra vegvesenets side har sikkert vært de aller beste. Men har endringen fungert slik man hadde håpet? Det synes dessverre ikke å være tilfelle så langt.

Etter at gangfeltene er fjernet, ser man hver eneste dag at elever ved den videregående skolen krysser den sterkt trafikkerte fylkesvegen — akkurat på samme sted som før. Der gangfeltet var ved avkjøringen til skolen — og over til leskuret, hvor bussen ennå stopper og tar på elever som skal mot Sørreisa. Forskjellen er bare at skiltingen og de hvite feltene i asfalten er borte, noe som gjør denne øvelsen enda mer farefylt enn tidligere for de myke trafikantene. Noen bilister stopper heldigvis, nærmest av gammel vane, når folk krysser veien der. Andre biler suser forbi i 60 kilometers fart. Det er innlysende at dette er blitt mer trafikkfarlig enn noen gang.

For elever og andre som skal ta bussen mot Finnsnes, burde man egentlig kunne forvente at «voksne folk» innså fordelen ved å bruke undergangen for å komme over til buss-stoppene på andre siden av vegen, ikke langt fra Mix-kiosken. Men tiltaket med bedre belysning og en godt brøytet gangvei vinterstid ser ikke ut til å hindre at altfor mange enda finner det for godt å klatre over autovernet og heller friste skjebnen som fotgjenger, kloss innpå alle bilene som suser forbi på fylkesvegen.

Ved det tidligere gangfeltet på Botnhågen skjer akkurat det samme. De mange som går tur eller sykler langs gammelveien opp Brattlia og til slutt ender på Botnhågen, tar ikke omveien flere hundre meter tilbake og bruker undergangen for å komme seg over til motsatt side av fylkesveg 855. Selv om gangfeltet og skiltingen er fjernet, krysser folk likevel fylkesvegen akkurat som tidligere. Noen ganger småløpende «med livet som innsats». Gammel vane er vond å vende. Etter at Pioner ILs nye kunstgressbane åpnet i høst, er dessuten trafikken av ungdommer som skal til og fra idrettsanlegget, økt kraftig — dette gjelder både kjørende, gående og syklende.

Trafikksikkerheten for de gående i Finnfjordbotn er betydelig forverret etter at de to gangfeltene ble fjernet i sommer. Statens vegvesen bør snarest sette seg ned og evaluere det tiltaket som ble gjennomført. Den løsningen man har valgt, er åpenbart ingen god løsning. Nye og bedre tiltak bør på plass så snart som mulig, for å hindre at ulykker skjer med de mange myke trafikantene som ferdes i området. Det er ingen skam å snu — heller ikke for Statens vegvesen.