Sjømatklyngen Senja anerkjenner at det er viktig å verne deler av området i Andfjord mot menneskelig påvirkning, da det er natur av stor betydning i sjøområdet, blant annet finnes det korallrev og andre naturtyper av sjelden karakter.

Samtidig er vi bekymret for at verneforslaget ikke tar inn over seg i tilstrekkelig grad at området også er av stor viktighet for å opprettholde bosetting i regionen. Andfjorden er et viktig og egnet sjøområde for både eksisterende og fremtidig næringsliv og arealene i området gir grunnlag for verdiskaping og arbeidsplasser. Bedriftene som er etablert og de som potensielt tilkommer, trenger forutsigbarhet og rammevilkår som gjør at de er konkurransedyktig inn i fremtiden.

Statsforvalteren argumenterer med at deler av området er påvirket av menneskelig aktivitet, og derfor har mindre verdi å inkludere i et verneområde. Sjømatklyngen mener at man også må ivareta en fremtidig vekst i forslaget for å sikre bosetting og sysselsetting. Det er viktig at man avsetter et areal som man i etterkant har ressurser til å følge opp i form av kartlegging og dokumentering.

Vi vil allikevel påpeke at man bør sikre grunnlaget for videre utvikling av eksisterende næringsliv

Et område må ikke vernes med utgangspunkt i symbolpolitikk, det må være en rød tråd i samsvar med den ressursbruken som det er realistisk at det følges opp med. Sjømatklyngen er bekymret for at man nå setter av et område som er av et unaturlig stort omfang, sett opp mot et vern av essensiell natur og naturtyper. Avsetter man større områder uten å følge det opp tilstrekkelig, er effekten at området har liten eller ingen nytteverdi for storsamfunnet.

I høringen slik den fremligger er alternativ B, et verneområde der Selfjorden er tatt ut, det forslaget som best ivaretar de samfunnsøkonomiske og næringsmessige interessene i området. Vi vil allikevel påpeke at man bør sikre grunnlaget for videre utvikling av eksisterende næringsliv — dertil hørende arealer som ivaretar dette.

En avveiing av nærings-, frilufts-, kultur- og miljøinteresser bør ligge til grunn, og derfor bør man også avgrense verneplanområdet ytterligere utover alternativ B, slik at man har fleksibilitet til å vurdere fremtidig næringsutvikling opp mot verdien av vern. Dette ivaretar også aspektet med en mer dynamisk prosess sett opp mot ressursbruk og oppfølging av det planlagte verneområde.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her