Viser til leder i Bardu idrettsråd sitt leserinnlegg om svømmetilbud i Bardu. Det er en meget viktig sak som settes på saksorden av idrettsrådet, og de øvrige råd.

Jfr. fagtidsskriftet Idrett og Anlegg, er det to typer idrettsanlegg som brukes av en bredest del av befolkningen aldersmessig, og det er turløyper og svømmeanlegg.

Tilgjengelige møteplasser og anlegg for fysisk aktivitet, kultur og fritidstilbud er av stor betydning for bolyst, blilyst og tilflytterlyst. Det skal nå investeres store summer i Bardu gjennom økt satsing på Forsvaret, mange boliger skal på sikt bygges. Her antas at Bardu i like stor grad ønsker seg nye innbyggere som ikke har noen forsvarstilknytning, og beholde de som allerede bor i kommunen.

Bardu kommune markedsfører seg som en folkehelsekommune, og svømmebassenget har blitt totalrehabilitert for mange millioner. Undertegnede har forstått at det har blitt lyst ut noen små badevaktstilinger, er de besatt?, samt nylig en 40 % hallbetjent-stilling.

Leder i idrettsrådet setter et viktig fokus på at det må være tilstrekkelig ressurser avsatt til badevakter og oppfølging av badevakter, les fagkompetanse på drift av svømmeanlegg. Med en utlyst 40 % stilling som hallbetjent, og badevakter kun for en del av året (hvem vil ta på seg en deltidsjobb 6-9 måneder), så blir dette altfor lite. Her er det videre antatt at hallbetjent skal dekke tilsyn i idrettshallene og svømmehallen. Det blir i så fall altfor lite for å sikre et godt svømmetilbud i Bardu.

Til syvende og sist handler det om prioritering, det å ha et helhetlig perspektiv, inkludert å utforske mulighetsrommet.

Skal det ikke satses skikkelig på et godt svømmetilbud i Bardu? Skal ikke det flotte anlegget som forhåpentligvis kan settes i drift snart, bli tilstrekkelig tilgjengelig for allmennheten?

Bardu kommune har bevist en sterk satsing på anleggsbygging, med samlokalisering av 2 idrettshaller, 2 fotballbaner, 1 friidrettsbane og svømmebasseng. Drift av anleggene er ikke mindre viktig. Det ene følger det andre. Skal forfallet starte allerede i det nye bygg/rehabiliterte bygg åpner?

Selv om mye ved driftstilsyn av svømmeanlegg er blitt mer automatisert de siste årene, må det være nødvendig ressurs til fagkompetanse av slike anlegg.I tillegg er et godt arbeidsmiljø avgjørende. Hvis badevaktstillinger tilbys lavest mulige lønn, og begrenset til et antall uker, så blir ikke det bra nok. Først skal en tiltrekke seg kompetanse, og så ønsker man å beholde kompetansen. Med for lite ressurser avsatt, for mange oppgaver i ei stilling, for dårlige betingelser tilbudt, blir det erfaringsvis gjennomtrekk i stillinger, risiko for stengning i perioder. Dette vil bidra til en negativ spiral ingen er tjent med.

Frivillig innsats kan ikke være et bærende element i drift av svømmeanlegg, men det kan være et supplement, om tilstrekkelige vilkår for samarbeid med frivilligheten foreligger. Frivillig innsats er basert på vilje til å bruke sin fritid. Profesjonelle aktører kan ønske mye fra frivilligheten, men kan ikke kreve noe.

For egen del var dette med å ha et tilgjengelig folkebad tilbud, en av faktorene for å bosette seg i kommunen. Hvis vinteren går, og tiden ikke brukes godt til å gjøre det flotte totalrehabiliterte svømmeanlegget godt tilgjengelig for også allmennheten, da øker ikke bolysten.

Beste form for fysisk aktivitet foregår i svømmeanlegg, og 4 generasjonsledd kan bruke et svømmeanlegg. Et tilgjengelig folkebad tilbud, god svømmeopplæring i grunnskolen, en etterlengtet restart for svømmeklubben, og et helhetlig fokus på  tilgjengelighet for andre brukergrupper som mottaket, åpen svømmehall, barnehagebarn jfr. tilskuddsmulighet fra Statsforvalter og andre, evt.behov Forsvaret,  bør settes høyt på saksorden i Bardu. Om nødvendig -  i en egen politisk sak, hvis forholdene tilsier det.

Det er forståelig/utfordrende for de fleste kommunene å ha en bærekraftig drift/skaffe seg tilstrekkelig handlingsrom økonomisk. Til syvende og sist handler det om prioritering, det å ha et helhetlig perspektiv, inkludert å utforske mulighetsrommet.

Undertegnede har en bakgrunn som tidligere enhetsleder for kultur og idrett i en annen kommune, hvor jeg hadde oppfølgingsansvar av badevaktene, mange års kjennskap til drift av idrettsanlegg, også vært badevakt, så jeg har en viss bakgrunn å uttale meg fra.

Jeg håper og ønsker at nåværende periode hvor reklamasjonsarbeide utføres, benyttes så godt som mulig, og det avsettes/er avsatt tilstrekkelige rammebetingelser, til at svømmetilbudet i Bardu blir tilgjengelig slik det bør, til beste for alle. Det gjenstår blant annet å se hvor mange med kompetanse som har søkt en 40 % hallbetjentstilling.

Jeg tror det fort blir behov for å lyse ut større stilling som hallbetjent, bedre vilkår for badevakter, og at en kartlegger behov og samarbeidsmuligheter med ulike brukergrupper, og ser på ulike tilskuddsmuligheter via Statsforvalteren og andre fortløpende. Tar jeg positivt feil, så er ingenting bedre enn det. Jeg håper det ikke blir lang tid til svømmebassenget fylles med svømmeglede for alle aldersgrupper.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her