Senja kommune er heldig som har en slik dyktig rådmann. Han har snudd tapsprosjektet Lenvik og Senja til et overskuddsforetak på ca. 80 millioner siste år. Supert. Så satser han på ungdommen i barnebyen Finnsnes. Håper virkelig at ungdommen snarest får sine lokaler. Men trenger det å fortrenge andre grupper i Senja som har ventet i over 20 år?

Litt historie: «Fellesnemnda for Senja kommune nedsatte høsten 2019 en arbeidsgruppe som fikk i mandat å vurdere innhold i et mulig konsept, som grunnlag for en videre politisk behandling. Arbeidsgruppen har bestått av: Senja kommune, kulturadministrasjonen ved Cato Simonsen og Linn-Iren Bakken, Kulturkraft Senja ved Børge Henriksen, Eldrerådet ved Håvard Berglund, Ungdomsrådet ved Martin Tøllefsen og Frivilligsentralen vedTommy Myklebust»

Arbeidet var ferdig 21.10.20, og den avsluttende rapporten ble levert til rådmannen i januar 2021. Arbeidsgruppen konkluderer med å foreslå en arena for kulturaktiviteter i Finnsnes sentrum. Noen punkter fra denne avsluttende rapporten;

«Arbeidsgruppen innledet sitt arbeid med å avgrense oppgaven, og konkluderte tidlig med at husets viktigste funksjon er å være tilgjengelig for flere segmenter, som en attraktiv arena med tilbud til flere aldersgrupper.»

«Pensjonistforeningen har vært aktiv med å fremme sine ønsker og behov overfor politikere. De ønsker gode aktivitetstilbud for eldre, for eksempel møteplass, sløydsal, systue. Det er også ønske om andre tilbud i et slikt aktivitetshus; Eksempelvis frisør, manikyr, helsesøster, fysioterapi, ergoterapi, geriatrisk tjeneste o.l.»

foto
Reynir Grimsson Foto: Carina Hansen

«Arbeidsgruppen har vurdert de ulike innspillene, og konkludert med å fokusere på en konseptidé med et aktivitetshus tilpasset både ungdom og eldre som baserer seg på aktiviteter innrettet mot ulike alderssegmenter. Konseptet skal være tilgjengelig og inviterende, hvor ulike mennesker kan droppe innom når en er motivert til det. Samtidig skal det være basert på planlagte påmeldingsaktiviteter, der både det sosiale fellesskapet og utviklingsperspektivet er vektlagt. Med utgangspunkt i dette foreslås følgende funksjoner: Kafé og sosial møteplass , kursrom for ulike aktiviteter , liten konsertscene , øvingsrom for band og mindre ensembler, øvingssal for dans, film, foto og mediatilbud, lyd- og tekniker tilbud , lydstudio, workshop-arena for ulike aktiviteter, ungt entreprenørskap, ungdomsråd og ungdomsdemokrati, utekontakt og kontor for sosialarbeidere».

Det føles for mange pensjonister, og eldre, som en urettferdig beskyldning om at vår velferd står i veien for ungdommens velferd

«Arbeidsgruppen har konkludert med å anbefale et konsept som i hovedsak innretter seg slik: Kafé, kjøkken og sosial møteplass inkludert liten konsertscene, ca. 270 kvm, kursrom for ulike aktiviteter (malestua, handarbeid, datarom), ca. 200 kvm, øvingssal for dans, (kombineres med kursrom), film, foto og mediatilbud, ca. 20 kvm , lyd- og teknikertilbud, ca. 20 kvm, lydstudio, ca. 40 kvm , øvingsrom for band og mindre ensembler, 2x30 kvm og 1x40kvm. Sum: ca. 650 kvm. Øvrige funksjoner: Kontorer, leder og administrasjon ca. 40 kvm, Ungt entreprenørskap, kontor ca. 200 kvm, møterom, ca. 30 kvm , ungdomsråd og ungdomsdemokrati, kombineres med møterom, workshop-arena for ulike aktiviteter, kombineres med møterom og kursrom, utekontakt og kontor for sosialarbeidere, ca. 50 kvm, diverse fellesarealer, ca. 80 kvm , lager, ca. 30 kvm. Sum: 250 kvm»

«Listen ovenfor er et forsiktig estimat over arealbehov for de ulike funksjonene og aktivitetene i huset. Utformingen av aktuell bygningsmasse vil ha betydning for plassering av de ulike funksjonene, samt innvirke på arealomfanget for de respektive funksjonene/aktivitetene. Senteret/bygget bør være utformet slik at byggets brukere har tilgang på kjøkkenfasiliteter i tillegg til kafé/møteplass slik at konseptet ikke avgrenses til kaféens åpningstider. Videre er det naturlig at konseptet har en dedikert ledelse som kan koordinere all aktivitet i senteret/bygget innenfor åpningstiden. Tilgjengeligheten bør være stor, og bør gjenspeiles med åpningstider fra formiddagen til et stykke utpå kvelden. Hvis mulig bør deler av senteret/bygget være tilgjengelig for brukere ved hjelp av fleksible åpningssystemer»

Arbeidsgruppen var på befaring i tre sentrumsnære arealer, som da var tilgjengelige, men de er alle nå opptatt og uaktuelle. Husk at denne rapporten jeg har sitert fra var bestilt av Fellesnemnda for Senja kommune i 2019.

I dag 9.06.22 var jeg i lag med flere på befaring i et stort bygg som nå er ledig og under oppussing. Det er bygget der Bohus var, vis a vis Folkebladet i Ringveien på Finnsnes. Der er det flere tusen sentrumsnære kvadratmeter som er ledige og kan innredes akkurat slik leietaker ønsker. Det er vann og avløp for toaletter og store kjøkkenvasker. Det er ubegrenset med strøm til musikkanlegg, datamaskiner og kjøkkenmaskiner. Området har mye lys, vinduer med fin utsikt. Det er gode parkeringsmuligheter, og inngangspartiet har universell utforming, slik at rullestolbrukere kan trille rett inn.

Nå har dere politikere mulighet til å fullføre et aktivitets-/myldrehus for innbyggerne i Senja kommune. Jeg vil minne dere om at alle ordførerkandidatene deltok i paneldebatten som pensjonistforeningen arrangerte i Kunnskapsparken like før siste kommunevalg. Vi var mange pensjonister der som hørte på hva de lovet å gjøre i kommende periode. Dette ligger også på Folkebladet-TV. Det var bare ett tema på dette møtet, og det var eldrepolitikken i den nye Senja Kommune.

Slik saken fremstilles i rådmannens saksutredning nå, i alle fall slik det fremkommer i Folkebladet, virker det som det skapes et motsetningsforhold mellom de eldre og ungdommen. Et slikt motsetningsforhold kjenner vi oss ikke igjen i, og det føles for mange pensjonister, og eldre, som en urettferdig beskyldning om at vår velferd står i veien for ungdommens velferd. Vi tror vi har det best dersom vi kan ha både arenaer for alle grupper og noen felles flater å møtes på.

Vær så snill å ikke sette befolkningsgruppene opp mot hverandre. I de lokalene jeg så på i dag er det meget god plass til alle. Gjør avtale med eier, gå på befaring, start forhandlinger om pris. Grip denne sjansen mens lokalene er ledige. Her kan det nye ungdomsrådet få lokaler helt for seg selv om de ønsker, men de må bruke samme inngang som vi andre. Det kan de vel gå med på?

Dette er tatt opp i samarbeidsutvalget for pensjonistene i Senja kommune, og de støtter helhjertet opp om denne saken.