Mange unge står utenfor arbeid og utdanning. Derfor innfører Ap/Sp-regjeringen fra 1. juli ungdomsgarantien som skal hjelpe unge til å fullføre utdanning og komme i arbeid.

Målet med ungdomsgarantien er tydelig for Arbeiderpartiet: Flere unge skal fullføre utdanning og komme i arbeid uansett hvor du bor i Norge. Unge både trenger og fortjener å bli satset på. Vi trenger hele laget for å ha nok arbeidskraft i fremtiden.

Nærmere 100 000 unge under 30 år står utenfor arbeid eller utdanning. I løpet av de siste 10 årene har antall unge uføre doblet seg. Dette er en negativ trend vi må snu. Derfor satser Ap/Sp-regjeringen på bedre oppfølging og veiledning av unge med sammensatte behov. Ungdomsgarantien blir et av våre viktigste verktøy for å få flere unge i arbeid.

Ungdomsgarantien skal sørge for at unge som trenger hjelp til å komme i arbeid, får tidlig innsats og tett oppfølging av egen kontaktperson så lenge det er nødvendig. Målgruppen er unge under 30 år som trenger arbeidsrettet bistand fra NAV for å komme i arbeid. Pengene til ungdomsgarantien skal brukes til å øke antall ungdomsveiledere ved NAV-kontorene, og til å styrke deres kompetanse. Det betyr at NAVs ungdomsveiledere vil være enda bedre rustet til å hjelpe unge i jobb.

Andelen sysselsatte er høy og arbeidsledigheten lav. Mulighetene for å få jobb er gode.

Samtidig er andelen unge voksne som står utenfor arbeidslivet for høy. Blant unge under 30 år som er registrert hos NAV er det om lag 40 prosent som ikke har fullført videregående opplæring. Høye kompetansekrav i arbeidsmarkedet fører til et gap mellom utsatte unges kompetanse og kompetansen arbeidslivet trenger. Det skal vi gjøre noe med.

Ungdomsgarantien skal bidra til at flere som står utenfor arbeidslivet får hjelp til å komme i jobb. Det vil bety enormt mye for den enkelte, og samtidig sikre verdifull arbeidskraft til felleskapet.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her