Folkebladet har oppslag 13.10.23 om skuterløypesaken i Salangen som er til behandling hos Statsadvokaten i Nordland. Høyres gruppeleder håper på positivt utfall.

Derom er det ulike meninger. Både DNT og Norsk Friluftsliv, som representerer 16 friluftsorganisasjoner og 950.000 medlemmer, vil ha en slutt på fornøyelseskjøring i populære friluftsområder. IPSOS har i nasjonal undersøkelse funnet at kun 12 prosent er for.

I Salangen har Sp-ordførere stått på barikadene i mange år for å gi kommunene mer sjølråderett. Også Høyre og Ap har programfestet skuterløyper.

I bakgrunnen arbeider interesseorganisasjonen «Salangen Hytte- og Skuterforening». Hvordan medlemsmassen fordeler seg mellom hytteeiere og ikke hytteeiere er ikke kjent, men de aller fleste hytteeiere er er muligens fornøyd med å få lov å kjøre skuter fra nærmeste brøyta vei og til egen hytte. Dette har lov og forskrift tillatt i mange år.

Skuterfolket vil nok se på kommunens ja til skuterløyper som både spekt og romslig, men hva med alle de andre?

Men noen vil ha mer! Noen vil kjøre på tur opp i fjellheimen. Dette har fått gjennomslag i kommunal politikk og forvaltning i Salangen.

Nytt løypenettverk med fem ulike traseer for fornøyelseskjøring (av skuterfolket kalt rekreasjonsløyper). Løypene er lagt i et svært populært område for tradisjonelt friluftsliv. Og dertil midt inne i Hjertind reinbeitedistrikts særverdi og minimumsområde (vinterbeite, trekkvei og kalvingsland).

Jarle Adolfsen Foto: Ole Johnny Røstvold

Kommunen har brukt nærmere en million kroner på dette saksområdet. Til ordførerengagement, til administrative saksforberedelser, til innleid konsekvensutredning, til løypelegging m.m.

Alt dette til tross for at:

* Forskrift om motorisert ferdsel i utmark §4a sier at slike løyper «ikke skal være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften».

* Kommunens arealplan (Sone 1, Landbruk, natur og friluftsliv) begrenser tiltak kun til primærnæring og reindrift.

* Kommunens egen konsekvensutredning av løypene verdivurderer området med «stor verdi» for friluftsliv, og «stor verdi» (løype 1 og 2) og «svært stor verdi» (løype 3 -5) for reindrifta. Sitat: «I det foreslåtte løypenettet blir viktige beiteområder berørt, særlig kalvingsområder sør for Steinvatnet og flyttvei over Steinvatnet».

* Både Hjertind reinbeitedistrikt og Statsforvalteren la inn innvendinger i høringsrunden med henvisning til Forskrift §4a, Reindriftsloven §22, og Forvaltningsloven §37. Tidsbegrensa stengning av løyper som avbøtende tiltak er ikke tilfredsstillende for reindrifta.

Det er uheldig for langsiktig og planmessig styring av kommunen at enkeltelementer vedtas uten at arealplanen fra 1995 er blitt revidert med overordnede arealbestemmelser.

Privat turkjøring i fjellheimen vil forstyrre og på sikt trenge bort både fauna og tradisjonelt friluftsliv. Salangens visjon er å «sprenge grenser» basert på verdiene «sprek, romslig og framtidsretta».

Skuterfolket vil nok se på kommunens ja til skuterløyper som både spekt og romslig, men hva med alle de andre? Og hvor framtidsretta er dette i et klima og miljøperspektiv?

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her