Stortinget har vedtatt opptrappingsplanen for psykisk helse, som vil styrke feltet betydelig de neste ti årene. Arbeiderpartiet satser for alvor på den gode forebyggingen i hele landet. Fordi ved å jobbe for at færre blir syke, at flere får hjelp tidligere og at de med alvorlige og sammensatte lidelser får god, tilpasset og trygg helsehjelp, så gir vi det løftet til det psykiske helsearbeidet som trengs.

Arbeiderpartiet starter 2024 med en målretta, konkret og tydelig vei videre for arbeidet med psykisk helse. Dette følges opp med en opptrapping på tre milliarder kroner de neste ti årene i varige styrking av feltet. Den tar utgangspunkt i hovedsak tre områder:

1. Barn og unge står i fokus. Derfor satser vi for alvor på forebygging.

2. Gode tjenester der folk bor — vi skal bygge ut lavterskeltilbudene i kommunene.

3. Sørge for bedre hjelp til de alvorligst psykisk syke. Vi skal stoppe nedbygginga av sengeplasser i psykiatrien og vi skal fjerne gapet i levealder.

Vi setter oss klare mål for å lykkes med dette arbeidet. Jeg er stolt av opptrappingsplanen som ble vedtatt før jul og arbeidet som har blitt gjort. Nå skal vi sikre at tiltakene blir fulgt opp.

Personer med langvarige og sammensatte lidelser skal oppleve et behandlingstilbud der de får den hjelpen de trenger, der de opplever trygghet og et tilbud som er tilpasset seg

Vi ser en utvikling der stadig flere unge rapporterer at de sliter med sin psykiske helse. Det aller viktigste målet for helsepolitikken må være at vi sørger for at folk ikke blir syke. Derfor er forebyggende arbeid en helt sentral del av opptrappingsplanen.

Vi skal fremme god psykisk helse på alle arenaer der folk lever livene sine, i barnehagen, skolen, i idretten og på den lokale kafeen. Og vi må spre kunnskap om hva som er god psykisk helse. Fordi det beste vernet mot psykisk uhelse er de gode fellesskapene.

Samtidig kan ikke alt forebygges. Vi skal legge til rette for at alle kommuner kan tilby lavterskeltilbud til sine innbyggere. Uansett hvor du bor skal du kunne komme som du er, uten henvisning, og få den hjelpen eller veiledningen du trenger. Vi skal legge til rette for at innbyggere over hele landet får tilgang på gode lavterskeltilbud

Sist, men ikke minst, skal vi styrke hjelpen til de aller sykeste. Personer med langvarige og sammensatte lidelser skal oppleve et behandlingstilbud der de får den hjelpen de trenger, der de opplever trygghet og et tilbud som er tilpasset seg. Derfor er vi så tydelige på at kapasiteten i døgnbehandling i psykisk helsevern skal økes.

Arbeiderpartiet vil ha et kraftfullt løft langs hele spekteret av tilbud innen psykisk helse.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her