Kommunedelplan bynære områder, Trollvik og Leiknes sør, tredje høringsrunde. Til dere nye politikere i Senja kommune: En av de viktigste sakene dere får nå i første omgang, startet for mange år siden. Utviklingen av de bynære områdene til Finnsnes.

«Formålet med kommunedelplan for bynære områder er å legge til rette forutsigbarhet for ønsket byutviklingsretning på lang sikt: Vise planreserver for utvikling, klargjøre strategiske sammenhenger og hovedgrep, tydeliggjør rammer for bruk og vern, og gir rammer for andre, mer detaljerte planprosesser. Samtidig skal kommunedelplanen være et saksbehandlingsverktøy som skal gi forutsigbare rammer for behandling av plan- og byggesaker i områder og for typer tiltak der det ikke stilles plankrav» sitat fra Statsforvalterens skriv av 10.12.2021

Planbeskrivelsen Del 1. står det; «Videre legger planen til rette for økt boligbygging på strekningen Finnsnes til næringsområdene Botnhågen og Finnfjord, og i området rundt Trollvik skole — i tråd med vedtatt utviklingsretning.»

..og videre; Kapittel 4.16 Oppsummering plangrep delområdene 1–9 Trollvik Nord og Sør – delområde 1 og 2 : «I delområde 1 er det hovedsakelig lagt vekt på økt tilrettelegging for boliger nord for Trollvik skole. Ellers er delområde 1 og 2 ikke pekt ut som hoved‐utviklingsområde og gjennom KDPB ivaretas etablerte boliger/bebygde boligtomter gjennom avsetting til riktig formål i tråd med faktisk bruk.»

(Trollvik Nord er feil betegnelse, da arealene ligger i Leiknes Sør)

På folkemøtet til Trollvik og Leiknes Grendeutvalg 21/9, kom det fram at føringene på hvor det skulle bygges/nye boligfelt, var fra tidligere Lenvik kommune. Mye har skjedd siden da, og i de fire første årene av Senja kommune, som nå har overtatt ansvaret for kommunedelplanen, var det et håp om å planen godkjent. For Trollvik og Leiknes Grendeutvalg er det positivt at området nord for Trollvik skole blir avsatt til boligformål, men da må det tenkes større felt, og da felt med nye tomter. Det som var bra tenkt av Lenvik-politikerne, er kanskje moden for revidering?

Nå er det på tide for dere nye politikerne i Senja kommune å revidere synet på denne helheten. Hvor mange boliger/bo-områder skal det være? Hvor skal det være mulig å utvikle nye boligfelt?

Jeg er sikker på at de som flytter til Senja kommune får det godt. Trollvik og Leiknes er solsiden i kommunen

Rådmannen opplyste på folkemøtet at framskrivningen fram mot 2050 er ca 300 nye innbyggere og behov for boliger opp mot dette. Trollvik og Leiknes Grendeutvalg håper på 500 nye innbyggere. I de forrige planforslagene var det visstnok avsatt arealer for over 1.000 boliger. Statsforvalteren hadde varslet innsigelser på arealer avsatt til boligformål, men det er opplysninger som jeg ikke finner i sakspapirene.

Er det da slik at statsforvalteren da skal bestemme hvor disse boligene skal bygges? Eller skal sentrumsområdet, Finnfjord, Skogen, Sandvika, Silsand nord og -sør og Trollvik-Leiknes sloss om å få avsatt arealer til nye boliger?

Artikkelen i Folkebladet 29/9, illustrer godt saken. Kenneth Silsand opplever å miste mulighetene til å utvikle sitt prosjekt. Hvem skal bestemme hvem som skal få utvikle sine prosjekter og hvor?

For vårt område er det også gode muligheter lenger sør i Trollvik, hvor gründere, grunneiere og entreprenører er klare til å starte bare man får lov å utvikle sine områder i denne delen av bygda. For de grunneierne som har kapital og kan starte asap, så må det jo være frustrerende å ikke bli tilgodesett med sine prosjekter fordi statsforvalteren eller kommunen legger hindringer for dette.

Kommunen har avsatt mest areal til LNFR, hvor «R» står for reindrift. Dette er merkelig da Lenvikhalvøya ikke er et reinbeiteområde? Landbruk, natur og friluftsliv er bedre betegnelse.

Det positive med kommunedelplanen er jo at utnyttelsesgraden for eiendommene går opp. Man kan da bygge flere bo-enheter på samme tomt. Det samme med «blå-grønn» sone mot strandkanten, hvor det legges til rette for naust, gapahuk, friområder m.m. Håper på fleksibilitet til å utvikle for boliger der det er naturlig, for eksempel mellom to allerede utbygde områder.

For Trollvik og Leiknes Grendeutvalg er det ikke bare fram til 2050 (ja, det er bare 26 år til) man må se utviklingen. Vi ønsker å se utviklingen i et 30-40 års perspektiv. Da er gang- og sykkelvegen bygget, da er flere hus og nye hus fylt med folk. Da er skole og barnehage renovert og utvidet. Vi håper på gode turveier i skog og mark, og vi har lysløype i bygda.

Så kjære politiker i det neste kommunestyret. Papirmengden i Kommunedelplan for bynære områder er stor. Kompleksiteten er stor. Senja kommune har gjort gode analyser og risikoanalyser med mer. Politikken må og tørre å gi innbyggerne flere muligheter. Tørre å se på nye ubebygde områder for lage gode, planmessig gode, boligfelt. Kanskje nye kommunale boligfelt for rimeligere tomter?

Jeg er sikker på at de som flytter til Senja kommune får det godt. Trollvik og Leiknes er solsiden i kommunen, så kanskje får de det ekstra godt her, bare vi også får tildelt fleksibilitet i hvor det kan bygges og hvor mye. Vi heier også på Finnfjord-Sandvika, Finnsnes, Silsand sør og Silsand nord.

Lykke til!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her