Som kjent har Helse Nord fremmet ett forslag om nedleggelse av både DPS Silsand og Rehabiliteringsavdeling geriatri på Finnsnes, begge lokalisert i Senja kommune. Samtlige allmennleger i Senja kommune ønsker å uttrykke sin bekymring og fortvilelse over dette.

1. DPS Silsand, døgnavdeling

DPS Silsand har gitt befolkningen i Midt-Troms et tilbud i mange år. Den er vel etablert, godt bemannet og velfungerende. Det er ett meget viktig tilbud for befolkning, og for allmennlegetjenesten. Det har vært ett ønsker fra psykiatrisk avdeling UNN å kunne overføre psykisk syke pasienter fra UNN til DPS Silsand så snart man ser dette til å være forsvarlig/ hensiktsmessig.

De siste årene har det også vært mulighet med akutt innleggelse for psykisk syke pasienter via DeVaVi-prosjektet, som anses for å være vellykket. Vi allmennlegene på Senjalegen oppleve DPS Silsand som en viktig støttespiller og en god samarbeidspartner der våre pasienter kan få nødvendig hjelp i nærmiljøet.

Tilbud for psykisk helse er i utgangspunktet mangelfull i vår region pga. for lite ressurser inne for psykisk helse. Forslaget om å kutte ned på tjenesten kom overraskende på oss, og er mild sagt uforståelig.

2. Rehabiliteringsavdeling geriatri (OGT)

Avdelingen er bygd opp over flere tiår, og har ervervet gode og kunnskapsrike ressurser innenfor geriatri. Her få innlagte pasienter en tverrfaglig vurdering, rehabilitering og overføring i de respektive kommunene der en kan videreføre påbegynt arbeid.

Resultatet medfører et bedre funksjonsnivå til den aldrende befolkning, med sekundær effekt i form av mindre kostnader for kommune, og i enda større grad for UNN som nærmeste sykehus pga mindre behov for innleggelse.

Både DPS og OGT har stor betydning for utdanningsforløpet/spesialiseringen i allmennmedisin for legekontorene innenfor vår region, særlig for Senja og Sørreisa kommune.

Både psykiatrisk avdeling og geriatrisk avdeling oppfyller krav for videreutdanning innenfor spesialisthelsetjenesten, der fastlegene fra våre kommuner kan ta den lovpålagte delen av videreutdanning innenfor Allmennmedisin. Videre er både geriatri og psykiatri svært relevant innen vårt virke som allmennleger, og komplementær til allmennpraksis.

Dette brevet til Helse Nord er enstemmig godkjent i Allmennlegeutvalget for Senja kommune (ALU Senja), som inkluderer alle 23 legene ved Senjalegen avd. Silsand og avd. Finnsnes.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her