De siste ukene har det vært en del utspill og leserinnlegg rundt barnehagesituasjonen i Målselv. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har kvesset knivene. Det diskuteres fram og tilbake rundt om full kost skal være en del av makspris som foreldrene betaler for barnehageplass.

I dag får barna et måltid pr. dag, og to barnehager serverer to måltid. Vi i Høyre skjønner at dette kommer på dagsorden i et valgår, men det spesielle er at det kommer kun to måneder etter at budsjettet for 2023 ble lagt. Det er nå bestilt en utredning fra kommunestyret. Den vil konkludere på hvordan et vedtak om kost i barnehagene påvirker arbeidsmiljøet og fagutviklingen i barnehagene samt økonomien til Målselv kommune.

I denne saken som i andre viktige saker mener vi i Høyre at politikere bør ta beslutninger basert på grundige fakta, og ikke på følelser eller valgårsutspill. Dessverre ser det ut til at Arbeiderpartiet og Senterpartiet allerede har konkludert.

Tilstandsrapport for barnehagene i Målselv kommune kom nå i januar 2023. Den viser blant annet at 86,7 prosent av foreldrene er ganske fornøyd eller svært godt fornøyd med barnehagene. Dette er meget positive tall, og viser at alle de som jobber i barnehagene gjør en fantastisk jobb. Rapporten viser også at det er utfordringer med å ansette tilstrekkelig med pedagoger i forhold til normen. Fem av seks barnehager har dispensasjon for å oppfylle pedagognormen. Vi hører også om utfordrende arbeidsmiljø og til tider høyt sykefravær.

Høyre er opptatt av at kvaliteten i barnehagene er god, og at det fokuseres på at innholdet i tilbudet holdes på et høyt nivå

Målselv Høyre ser fram til å lese utredningen som er bestilt. Vi ønsker å høre hva de ansatte mener rundt dette spørsmålet. Er det mat som er det viktigste målretta tiltaket for å bedre situasjonen i Målselv-barnehagene? Det settes søkelys på at barnefamilier har fått høyere levekostnader på grunn av høyere matvare- og strømprisen, og da kunne det vært interessant å se på om det går an å differensiere barnehagebetaling for de familiene som har svakest økonomi. Går det an å se på oppgavefordelingen i barnehagene ala det som sykehjemmet gjør for tiden?

Høyre mener at det er viktig å utnytte den spisskompetansen som pedagoger har for å skape best mulig leke- og læringsarena for barna i barnehagene, og samtidig også støtte oss på andre faggrupper sin kompetanse. Det vil skape et utviklende og godt arbeidsmiljø for alle som har den viktige oppgaven å følge opp våre barn.

I dag er det seks personer fra Målselv som går på desentralisert barnehagelærerutdanning i regi av studiesenteret i Midt-Troms. Høyre ønsker også å se på hvordan det jobbes aktivt med å rekruttere pedagoger sånn at vi oppfyller pedagognormen. Stipendordninger for å ta desentralisert utdanning,  kompetansehevende tiltak samt jobbe fram gode arbeidsmiljøer kan være løsninger for å få tak i flere barnehagelærere. Kanskje er det mulig å få tilbake pedagoger som jobber i andre kommuner også?

Høyre er opptatt av at kvaliteten i barnehagene er god, og at det fokuseres på at innholdet i tilbudet holdes på et høyt nivå. Trygghet og stabil bemanningssituasjon er nøkkelfaktorer for å få det til. Samtidig vet vi at de barna som sliter i barnehagene viderefører utfordringene sine til skoleløpet.

Høy kompetanse vil fange opp dette, og tidlig innsats med målrettede tiltak kan føre til at overgangen til skolen blir lettere. Barnehagene i Målselv har et stort ansvar for å sørge for at alle barna er klar til å begynne på skolen. Derfor er det viktigste vi politikere gjør er å fokusere på kvalitet i vårt tilbud til barn og foreldre.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her