I november 2022 ble det uttrykt at man ønsket å beholde og prioritere kreftkoordinator-stillingen i Bardu kommune, til tross for økonomiske utfordringer. Snart et år etterpå gjentar de budskapet, men lite har skjedd og stillingen står fortsatt ubesatt.

I 2013 fikk Bardu kommune først på plass en kreftsykepleier/kreftkoordinator i kommunen. Stillingens funksjon på overordnet nivå er tenkt å være et lavterskeltilbud for pasienter og pårørende gjennom et helt forløp, der det gis god kreftomsorg ved å være til stede for pasientene på ulike arenaer.

I 2022 ble det kjent at stillingen sto i fare for å legges ned på grunn av økonomiske årsaker i et trangt budsjett. Nyheten skapte bekymring i lokalsamfunnet, men i november ble det forsikret at stillingen både skulle videreføres og prioriteres i budsjettet. Den samme nyheten ble gjentatt av både rådmann og ordfører forrige uke, og det er bra! Men, det hjelper ingen at det er penger avsatt i budsjett når stillingen fortsatt står ubesatt. Kreftpasienter trenger en kreftkoordinator.

Vi er glad pengene er avsatt, og håper at de folkevalgte etter høstens valg nå vil gjøre det de kan for å legge til rette for at denne stillingen igjen kan utlyses, og besettes

Det er mange negative konsekvenser ved å ikke ha noen som jobber i en kreftkoordinator-stilling. En av dem er den økte belastningen på andre aktører, som fastlegeordningen og hjemmetjenesten i kommunen. En annen er konsekvensene det får for pasienter og pårørende å ikke ha dette tverrfaglige tilbudet i sin hjemkommune. Å miste en kreftkoordinator vil for pasientene bety å miste en nær og trygg kompetanse der de bor.

Kreft er en sykdom som berører mange, og som kommer til å berøre enda flere i fremtiden. Tall fra Kreftregisteret viser at det i 2021 var totalt 31 personer i Bardu kommune som fikk en kreftdiagnose, og at det per 31. desember 2021 var 243 personer som levde med sin kreftsykdom.

Takket være forskning og stadige medisinske fremskritt overlever i dag tre av fire kreft. Men det betyr også at flere skal hjem og leve videre etter, eller med, sin kreftsykdom, herunder ofte med bivirkninger og seineffekter etter behandling.

I tillegg kommer de nærstående som også har behov for oppfølging og støtte underveis i et ofte langt behandlings- og sykdomsforløp. Hvis vi skal være rustet for dette, er et solid og kompetent apparat hjemme i kommunene helt essensielt. Det gjelder også for Bardu kommune.

Vi er glad pengene er avsatt, og håper at de folkevalgte etter høstens valg nå vil gjøre det de kan for å legge til rette for at denne stillingen igjen kan utlyses, og besettes. Det er det mange pasienter og pårørende i Bardu som venter på!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her