Regjeringens forslag om å legge ned Eldreombudet sender et svært uheldig signal til alle eldre i samfunnet vårt. SV, som nå forhandler med regjeringen om revidert nasjonalbudsjett, må stoppe forslaget.

Da Stortinget sto sammen og opprettet Eldreombudet, var budskapet klart: Eldre skal ha Eldreombudet til å tale sin sak, slik barn og unge har Barneombudet. Og eldres interesser skal fremmes på alle samfunnsområder.

«Endelig», sa SVs representant Nicholas Wilkinson da Stortinget enstemmig – for bare to år siden – opprettet Eldreombudet ved en egen lov. Og det er bare ett år siden Eldreombudet ble åpnet. Da sa SV-leder Audun Lysbakken i sin hilsen: «At det blir flere eldre, er et tegn på et godt samfunn. Vi må slutte å ha en debatt der det framstilles som et problem. Derfor er det arbeidet som skal gjøres her, viktig».

Det var kloke ord i fjor, og de er kloke fortsatt. Det er svært overraskende at regjeringen nå foreslår å kutte en million kroner fra Eldreombudet i år og legge det helt ned neste år.

Eldre må få bidra med sine ressurser og få hjelp når det trengs

Argumentene regjeringen kommer med for å svekke og fjerne Eldreombudet, holder ikke. Regjeringen vil for det første spare penger. Det er tøffe tider, men det står ikke til troende at Norge av den grunn er nødt til å fjerne et lovfestet ombud.

Blir så Eldreombudet unødvendig dersom pasient- og brukerombudene styrkes? Nei, for Eldreombudet er ikke et pasient- og brukerombud. Stortinget har i loven sagt at «Eldreombudet skal på alle samfunnsområder arbeide for å fremme eldres interesser». Det er i grunnen selvsagt: Eldre er mer enn pasienter.

Oppdraget vårt er altså ikke forbeholdt helse- og omsorgssektoren. Vi jobber blant annet med temaer som digitalt utenforskap, arbeid og sosial isolasjon, i tillegg til helse og omsorg. Vi taler eldres sak i hele samfunnet.

Vi har også helt andre roller enn pasient- og brukerombudene. De behandler enkeltsaker i fylkene, vi er en pådriver og overvåker nasjonalt – som vaktbikkje og trekkhund.

Er Eldreombudet unødvendig fordi ulike interesseorganisasjoner også kjemper for eldre? Nei. Tvert imot var Pensjonistforbundet blant dem som sto på for å få opprettet Eldreombudet.

Ingen ville finne på å si at Norge ikke trenger Barneombudet fordi vi har Redd Barna og Elevorganisasjonen. På samme måte gir det ingen mening om man sier at vi ikke trenger Eldreombudet fordi eldre har medlemsorganisasjoner.

Partiene på Stortinget sto samlet i 2020: «Høringen knyttet til lov om Eldreombudet viser at det er stor støtte til at det etableres et eldreombud etter modell av Barneombudet», skrev alle partiene i helse- og omsorgskomiteen.

Vi forventer at de folkevalgte står ved den loven de har vedtatt. Og vi forventer at SV holder fast ved det de nylig har sagt og stemt for — og lar eldre beholde Eldreombudet.

Eldre må få bidra med sine ressurser og få hjelp når det trengs. Begge deler blir stadig viktigere siden det blir flere og flere eldre. Eldre trenger flere forkjempere, ikke færre.