Troms og Finnmark trenger mer fornybar energi. Vi trenger mer fornybar energi for å erstatte forurensende fossile energikilder. Vi trenger fornybar energi for å ha levedyktige lokalsamfunn. Vi trenger fornybar energi for å drive nærings- og samfunnsliv. Vi trenger fornybar energi for å stoppe klimagassutslipp og en stadig varmere verden.

Troms Kraft Vind er et heleid datterselskap av offentlig eide Troms Kraft. Vårt oppdrag er å sikre at det er nok fornybar energi til mennesker, samfunns- og næringsliv — primært i Troms, men også i Nord-Norge.

Troms Kraft Vind legger stor vekt på dialogen med reindrifta, kommune og lokalsamfunn når vi utreder mulighetene for ny kraftproduksjon. Å bygge ut et vindkraftverk har konsekvenser for naturen og brukerne av området. Da må vi gjennom god dialog finne ut om det er mulig å gjøre dette på en måte som er akseptabel for natur, reindrift og lokalsamfunn.

Klimautslippene merkes først i nord, og vi er derfor glade for at vi som selskap kan være med på å bidra til en fornybar og grønn omstilling av vår landsdel

Vi driver i dag et vindkraftverk på Fakken i Karlsøy kommune. Vi er svært stolte over at vi gjennom en avtale med Vannøy reinbeitedistrikt, får mulighet til å videreutvikle dette området. Her leverer vi fornybar energi til 7.500 husstander i vårt område.

Sammen med lokalsamfunn, har vi de siste årene gjennomført mulighetsstudier for mer vindkraft i Troms. Om lag to-tre prosent av arealene i Troms kan være egnet for vindkraftproduksjon. Det er særlig fjellene i Nord-Troms og Balsfjord som har gode vindressurser. Av ulike årsaker, har lokalpolitikerne i kommunene i Nord-Troms valgt å ikke gå videre med innhenting av mer kunnskap i form av konsekvensutredninger. I Balsfjord har hverken vi eller kommunen konkludert med om vi skal gå videre.

I august 2023 presenterte regjeringen «kraft- og industriløft for Finnmark». Finnmark prioriteres for ny kraftproduksjon i Norge — både når det kommer til behandling og tildeling av konsesjoner. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) inviterte alle med mulige vindkraftprosjekter i Finnmark til å sende melding innen 22. april 2024. 26 vindkraftprosjekt i landets nordligste fylke ble innmeldt, herunder også Troms Kraft Vind/Green Nordic sitt prosjekt «Svartnakken».

STOLT: - Vi driver i dag et vindkraftverk på Fakken i Karlsøy kommune. Her leverer vi fornybar energi til 7.500 husstander i vårt område, skriver Hilde Sjurelv. Foto: Troms Kraft

NVE skal sammen med kommunene i Finnmark prioritere hvilke prosjekter som tas videre gjennom en konsesjonsprosess. Denne beslutningen skal tas i juni 2024. Kommunene i Norge har vetorett i å beslutte om det skal bygges vindkraftanlegg i egen kommune. Kommunestyrene kan stoppe prosessene ved flere punkter gjennom en to-årig prosess.

Troms Kraft Vind ble invitert til et samarbeidsprosjekt med selskapet Green Nordic. Sammen har vi utarbeidet et integrert energi- og industriprosjekt lokalisert i Lebesby kommune i Finnmark. Vi ønsker å bygge et vindkraftverk på Skjøtningberg og bruke deler av kraften til ammoniakkproduksjon. Ammoniakk er en fornybar energikilde, som erstatter fossil energi i maritim sektor. Maritim sektor utgjør seks proset av Norges samlede klimagassutslipp.

Sammen med lokalsamfunn og næringsliv, kan vi bidra til grønn omstilling, lokal verdiskaping og industriutvikling på Nordkynhalvøya. Reindrifta er en sentral premissleverandør i vårt arbeid, og vi har invitert reinbeitedistriktet til dialog og medvirkning.

Kraftnettet i Troms og Finnmark henger sammen. Vi tilhører også det samme prisområde (NO4). Dette innebærer at kraftproduksjon og forbruk i Nordland, Troms og Finnmark (og særlig nord for Ofoten) har stor betydning for næringslivets tilgang på kraft, og den prisen vi alle må betale for elektrisitet. Samarbeidet med Nordic Green i Finnmark vil være et viktig bidrag for økt kraftproduksjon i både Troms og Finnmark.

Regjeringen har valgt å prioritere kraftutbygging i nord — både fordi vi går mot et kraftunderskudd, men også for å redusere klimautslipp i vår landsdel. Klimautslippene merkes først i nord, og vi er derfor glade for at vi som selskap kan være med på å bidra til en fornybar og grønn omstilling av vår landsdel.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her