Av Rune Eriksen (Vesterålen Havbruk og Cod Cluster) , Falk D. Øveraas (Ode), Stefan Paulsen (Kime Akva) og Hilde R. Storhaug (Norcod)

Verden trenger mer mat. Det er behov for mer proteiner og forbrukernes etterspørsel etter sunn, bærekraftig og næringsrik mat fortsetter å øke.

Marine proteiner er en bærekraftig proteinkilde, men med synkende villfiskbestander og kvoter, må vi se oss om etter alternativer enn tradisjonelt fiskeri.

Cod Cluster mener norsk oppdrett av torsk kan være en del av løsningen. Hovedutfordringen til torsken i dag er den manglende forutsigbarheten som følge av endringer i kvoter, sesongbasert fiskeri og naturlige variasjoner. Dette gjør at villtorsken aldri vil kunne bli noe kunder har fast på tallerkenen, siden torsken ikke alltid er tilgjengelig. Skal torsken vinne frem som matvare må den være tilgjengelig hver dag, hele året. Dette er utfordringen oppdrettstorsken løser.

Norge har et uttalt mål om å øke eksporten med 50 prosent innen 2030, dette er nedfelt i Hurdalsplattformen. I 2023 ble det eksportert laks for over hundre milliarder kroner, noe som blant annet er muliggjort gjennom omtrent 900 aktive lokaliteter. Torskeoppdrett har i dag 12.

Vi har nylig sett at Mattilsynet uanmeldt har stanset all saksbehandling av søknader for torskeoppdrett, mens oppdrettsaktører melder om opptil 150 ukers behandlingstid i forvaltningen. Samtidig har fiskeriministeren sagt at behandling av søknader om oppdrett av andre arter skal være enklere. Dette har vi så langt ikke sett noe til.

Denne satsingen må fiskeri- og havministeren nå fullføre gjennom å hjelpe oss med de aktuelle hindringene slik at torskeoppdrett kan bli Norges nye eksportnæring

Torskeoppdrett har et stort potensial for å gi Norge en rekke positive ringvirkninger, og være et sterkt bidrag til norsk økonomi. Næringen kan bidra til økt verdiskaping, både i form av eksport og i form av økt bearbeiding i Norge. I rapporten fra Bearbeidingsutvalget anslås det at økt videreforedling og bearbeiding kan gi ti kroner per kg i ekstra verdiskaping, eller ca. en halv milliard kroner ekstra hvis en lykkes med satsingen på torskeoppdrett.

Strategien til næringen frem mot 2030 viser at vi kan bidra til ca 1.000 flere direkte arbeidsplasser knyttet til lokalitetene. Videre anslås det minst like mange arbeidsplasser i kystsamfunn i tilknyttede næringer. Torskeoppdrett kan bidra til teknologisk innovasjon og en mer bærekraftig matproduksjon, som kan gi en sikker og forutsigbar tilgang til sunn og næringsrik mat for befolkningen. Men det trengs politikere som vil satse på næringen.

Kjære fiskeri- og havminister, kan du hjelpe oss til å utvikle en næring som kan sikre levedyktige kystsamfunn og viktige skattekroner til AS Norge?

Cod Cluster mener at det er viktig at myndighetene legger til rette for økt satsing på torskeoppdrett. Det er også viktig at de samarbeider med næringen og andre interessenter for å sikre en bærekraftig utvikling.

Men det haster! For å unngå stagnasjon i den gryende næringen er det avgjørende at myndighetene justerer lover og forskrifter, som fremmer torskeoppdrett spesielt. Ved å gjøre det vanskeligere å etablere næringen gjennom en «torskepause» risikerer vi å snuble på målstreken.

Gjennom de siste årene har de blitt bygget opp mye ny kunnskap om oppdrettstorsk både fra næringens side, fra Havforskningsinstituttet og fra Nofima som er ledende innen forskning på torskeoppdrett i verden. Denne kunnskapen er gull verdt når næringen nå skal vokse og satses på — det er også nettopp kunnskap som gjør at en kan unngå negativ påvirkning fra næringen.

Eksempelvis jobber næringen tett sammen med Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet som vi jevnlig rapporterer til. At det i dag finnes de som er skeptiske til torskeoppdrett har vi forståelse for med utgangspunkt i negative hendelser de siste årene i form av rømninger. Samtidig er ikke løsningen slik som enkelte foreslår å fjerne næringen. I dag forvaltes torskeoppdrett vesentlig strengere enn det lakseoppdrett ble gjennom sin startfase, vi rapporterer og har tilsyn fra en rekke myndigheter, dette gjør at selv dere som er skeptiske kan være trygg på at næringen blir tett fulgt opp.

Fremtiden for norsk oppdrettstorsk ser lys ut. I 2023 ble det eksportert ca 8.700 tonn oppdrettstorsk til en verdi av 464 millioner kroner. Dette utgjorde hele 16 prosent av den totale verdien av fersk torsk i 2023. Året 2023 var også det første året der man kunne finne fersk oppdrettstorsk ute i markedene alle månedene i året. Tallene for 2024 viser så langt at vi styrer mot ny rekord også i 2024, og næringen leverer nå ukentlige leveranser av førsteklasses torsk som eksporteres til hele verden.

Oppdrettsnæringen har jobbet systematisk i over 20 år med den biologiske utviklingen av oppdrettstorsk. De to avlsprogrammene har vært videreført og utviklet gjennom hele perioden, og med 7. og 8. generasjons yngel ser vi nå fisk som er domestisert og tilpasset et liv i oppdrett. De siste årene har det blitt investert mye i nye og moderne oppdrettsanlegg for torsk, slik at man skal sikre fiskevelferd, ansvarlig og bærekraftig drift og tilpasning til gjeldende regelverk.

Erfaringene Cod Cluster har gjort i markeder rundt i verden er at det er store muligheter for å øke konsumet og etterspørselen etter torsk året rundt. Fiskeriene er sesongbaserte og kvotene er nedadgående, men med oppdrett kan man tilby forutsigbar tilgang på råstoff til markedene året rundt.

Sjømatrådet er tydelige på at oppdrettstorsken vil kunne slå positivt ut for hele torskekategorien. Vill og oppdrettet torsk kan altså leve side om side, og i mange markeder utfylle hverandre gjennom året, slik at man er sikret stabil leveranse gjennom alle tolv månedene.

Skal man lykkes med å nå denne lyse fremtiden, må det satses. Oppdrettsnæringen selv satser for fullt. Vi ber ikke om en eneste krone fra staten, kun at den ikke stikker kjepper i hjulene våre.

Næringen selv arbeider kontinuerlig med utvikling og forbedring av torskeoppdrett for å bidra til at oppdrettstorsk blir en del av det norske og internasjonale markedet i årene som kommer. Norske myndigheter har satset hundrevis av millioner for at vi skal bygge opp en ny næring innen torskeoppdrett ved å opprettholde avlsprogrammet.

Denne satsingen må fiskeri- og havministeren nå fullføre gjennom å hjelpe oss med de aktuelle hindringene slik at torskeoppdrett kan bli Norges nye eksportnæring.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her