Hver høst spør Kunnskapsdepartementet universiteter og høgskoler hvilke prosjekt som er så viktige at Stortinget bør finansiere dem utover de økonomiske rammene den enkelte institusjonen har i dag.

Svaret fra UiT Norges arktiske universitet er tydelig: Regjeringen bør se og satse på planene om et nasjonalt innovasjonssenter for fangst, lagring og utnyttelse av karbon i Finnfjord. Allerede nå blir karbon i fabrikkrøyken fra smelteverket fanget og brukt i bærekraftig algeproduksjon. UiT samarbeider med næringslivet om å utvikle denne vellykkede piloten til et nasjonalt laboratorium som gir bærekraftig fôr — og som gir studenter med kompetanse Norge trenger i det grønne skiftet.

UiT har i mange år samarbeidet med smelteverket Finnfjord AS i et pilotprosjekt der alger spiser karbondioksid og nitrogenoksid fra fabrikkrøyken — og blir en sunn, kortreist og bærekraftig marin råvare i fiskefôr. Erfaringene fra dette vellykkede pilotprosjektet og det gode samarbeidet mellom universitetet og industrien er blitt til planene om et innovasjonssenter som skal ta denne forskningen på bærekraftig fôr videre.

Dag Rune Olsen Foto: Kjetil Rydland

Innovasjonssenteret skal også huse forskning og utvikling for å fange, lagre og utnytte CO2 fra fabrikkrøyken til andre høyverdige produkt. Klimagevinsten er todelt: For det første kan vi med forskningsdrevet innovasjon redusere eller fjerne punktutslippet på 350.000 tonn. For det andre vil det bærekraftige fôret utviklet ved dette senteret fortrenge utslipp i alternativ produksjon og transport av råvarer i fôrproduksjon.

Den ene forutsetningen er at Finnfjord AS får støtte fra staten til renseanlegget som skal levere renset og sortert røyk inn i innovasjonssenteret

Det nasjonale senteret skal tilby infrastruktur for røykgass og CO₂, undervisningslokaler og arbeidsplasser. Målgruppen er forskere og studenter fra alle landets forsknings- og undervisningsinstitusjoner, men også bedrifter som vil teste bærekraftige løsninger i et industrielt miljø.

Planen for det nasjonale innovasjonssenteret er et bygg på 2.000 kvadratmeter som skal huse undervisning, forskning og innovasjon på en rekke fagområder. Blant disse er biologi, kjemi, teknologi og ingeniørfag, men også samfunnsfaglige og tverrfaglige problemstillinger knyttet til Norges grønne omstilling.

Den ene forutsetningen er at Finnfjord AS får støtte fra staten til renseanlegget som skal levere renset og sortert røyk inn i innovasjonssenteret. Den andre forutsetningen er bygget som skal huse undervisning og FoU-aktivitet. Dette bygget er SIVA aktuelle for å sette opp. UiT søker på sin side midler til utstyr og de faste driftsutgifter for langsiktig forsknings- og innovasjonsaktivitet rettet mot lagring, fangst og bruk av CO₂.

Planen om et nasjonalt innovasjonssenter i Finnfjord er avledet av strategien Eallju - Drivkraft i nord, som gir UiT retning fram mot 2030. I denne strategien har UiT ambisjon om å bidra til bærekraftige løsninger på store samfunnsutfordringer, og det planlagte senteret er et godt, konkret eksempel.

PLANER: - Planen for det nasjonale innovasjonssenteret er et bygg på 2.000 kvadratmeter som skal huse undervisning, forskning og innovasjon på en rekke fagområder, skriver Dag Rune Olsen. Foto: Privat

Det viser også hvordan vi følger opp regjeringens egen langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Klima, miljø og energi er et av områdene regjeringen prioriterer i denne planen. Her løfter regjeringen fram nettopp slike samarbeid som Finnfjord er et eksempel på:

«Gjennom målrettet kunnskapsutvikling vil verdikjedene for de fornybare ressursene i industrielle miljøer knyttes tettere sammen med verdikjedene for materialsykluser, for eksempel gjennom å produsere alger eller andre mikroorganismer som binder karbon og utnytter restvarmen som slippes ut fra prosessindustrien».

I langtidsplanen lanserer regjeringen også et samfunnsoppdrag, der innovasjoner og teknologiske løsninger skal bidra til bærekraftig fôr. Finnfjord er et meget godt utgangspunkt for å levere på dette samfunnsoppdraget, når regjeringen gir startskuddet.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her