Planprogrammet for ny arealplan i Målselv er lagt ut til høring, og det gir blant annet anledning til å sette føringer for utviklingen av Bardufoss. I inneværende valgperiode landet kommunestyret på Bardufoss som by fra Bardu grense til og med Andslimoen. I Fylkesplanen står Bardufoss som regionsenter fra Sørreisakrysset til Skogbrukets hus. Regionsentret må nå tydelig defineres som hele Bardufoss.

Mellom Finnsund og Andslimoen finnes i sum de funksjonene man forventer å finne i et regionsenter, og byen Bardufoss vil dermed stå sterkere som regionsenter – uavhengig av «nivå»: Målselv Venstre mener at Fylkesplanens gjeldende nivårangering av regionsentre (nivå 1-4) er sementerende og i praksis helt unødvendig.

Nå er altså rikspolitiske føringer utdaterte, og ny kommunal arealplan kan tydelig signalisere og begrunne hvorfor større detaljhandel skal kunne etableres i alle deler av Bardufoss.

Det som har vært den største utfordringen de siste årene, er at definisjonen av sentrum (mellom Skogbrukets hus og Sørreisa-krysset) har skapt en sperre for større nyetableringer av detaljhandel i hele Bardufoss. Økt detaljhandel skulle etter regionale planer legges til sentrum/Andselv. Sperren ligger formelt i «Plan for handel og service i Troms (2016-2025)», som bygger på Forskrift om rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre, men denne rikspolitiske bestemmelsen gjaldt i kun 10 år, og gikk ut på dato i 2018. Dette er viktig å ha med seg i den lokale arealplanprosessen så vel som fylkesplanprosessen.

Plan- og bygningsloven og regionale bestemmelser gjelder for kommunalt planarbeid. Gjeldende «Plan for Handel og service i Troms» beskriver Andselv som regionsenter og gir fortsatt føringer for detaljhandel innenfor Bardufoss. Ettersom denne fylkeskommunale planen også baserte seg på kommunens tidligere planer, medførte det at kommunen møtte seg sjøl i døra da det skulle søkes om dispensasjon for detaljhandel på Andslimoen.

Det er fra oss i Venstre jobbet i mange år for å få endret på dette, og nylig har både Samfunnsdelen av Kommuneplanen og Handlingsplan Næring satt ny retning lokalt som må tas inn i ny arealplan.

Nå er altså rikspolitiske føringer utdaterte, og ny kommunal arealplan kan tydelig signalisere og begrunne hvorfor større detaljhandel skal kunne etableres i alle deler av Bardufoss. Det vil åpne for sterkere utvikling av alle deler av Bardufoss og styrke byen som regionsenter med private og offentlige servicefunksjoner for hele kommunen og innlandet.

MØTTE SEG SJØL I DØRA: – Ettersom denne fylkeskommunale planen også baserte seg på kommunens tidligere planer, medførte det at kommunen møtte seg sjøl i døra da det skulle søkes om dispensasjon for detaljhandel på Andslimoen, skriver leder i Målselv Venstre, Roar Sollied. Foto: Ida Larsen

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her