I disse dager ble det offentlig at Bardu kommune etter mange års kamp nå har fått en utvidelse av løypenettet for snøskuter. Motkreftene har vært og er mange.

Den gamle Troms fylkeskommune har i noen sammenhenger vært til hinder for utvikling av nye skuterløyper. Det vil vi i Senterpartiet gjøre noe med når Troms igjen blir eget fylke. Vi krever en helt annen og positiv tilnærming til etablering av skuterløyper.

Snøskuterløyper i kommunene har svært mange positive effekter som fylkeskommunen burde verdsette. Det gir økt bolyst og bedre folkehelse gjennom det at folk kommer seg ut i naturen. Mange ser på vinteren som en tung årstid og snøskuterløypene er for svært mange et lyspunkt som ikke kan undervurderes. I tillegg gir skuterløyper en mulighet for reiselivssatsing i distriktene som er sårt tiltrengt for å opprettholde bosetningen. Snøskuterløyper er også viktig i beredskapssammenheng.

I stedet for å aktivt motarbeide nye skuterløyper burde fylkeskommunen utarbeide en strategi for å få flere interkommunale skuterløyper, slik at både lokalbefolkningen og besøkende kan få tilgang til et sammenhengende løypenett som gir mulighet for lengre turer og et bedre produkt for lokalt reiseliv.

Gi Senterpartiet tillitt ved fylkestingsvalget — og vi kan love en langt mer positiv tilnærming til høringer og klagebehandling i snøskutersaker

Troms fylkeskommune må i en slik strategi kartlegge mulige traseer som berører private grunneiere i samarbeid med kommunene, og i god dialog med reindriftsnæringen. Dialog uten å sette de forskjellige gruppene opp mot hverandre er veien å gå. Snøskuterdebatten har alt for lenge vært preget av polarisering mellom naturvernere, reindriftsnæringen og skuterinteressene.

Det hjelper lite å sitte bak et tastatur legge skylden for egen frustrasjon på andre grupper man ikke er enig med, slik som enkelte politiske partier og grupper gjør. Ett parti har til og med aktivt oppfordret innbyggerne til direkte lovbrudd (!). Det eneste man da oppnår er mere polarisering og aktivering av flere motkrefter. Resultatet er som regel et enda hardere debattklima, og ikke en eneste meter med nye skuterløyper, som igjen fører til økende tastatursinne i befolkningen.

I Troms er det plass til alle, og vi har allerede vernet mye natur gjennom store nasjonalparker og andre verneformer. Nå er tiden inne for å se på mulighetene som ligger i de øvrige arealene vi har i fylket, for å skape bolyst, utvikling og vekst i distriktene.

Som i de fleste andre saker ønsker Senterpartiet å se på mulighetene i stedet for å fokusere på begrensningene, og det er på tide at Troms fylkeskommune tar sin samfunnsutviklerrolle på alvor og lager en fylkeskommunal plan på dette feltet.

Gi Senterpartiet tillitt ved fylkestingsvalget — og vi kan love en langt mer positiv tilnærming til høringer og klagebehandling i snøskutersaker. En sterk og klar politisk styring av fylkeskommunen, med bred og god dialog er det som skal til, og et sterkt senterparti på fylkestinget vil gi en ny skuterpolitikk i Troms. Husk dette når du skal stemme ved fylkestingsvalget.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her