Stortingsrepresentant André Skjelstad (V) stilte nylig skriftlig spørsmål til forsvarsministeren om hvordan han vurderer muligheten for å etablere militær profesjonsutdanning i nord som ledd i Norges økte behov for militær tilstedeværelse og beredskap. Skjelstad begrunnet det med at regjeringen bør ta grep for å opprettholde dagens antall offiserer, for eksempel ved å øke studieplasser på krigsskolene gjennom studiesteder i nord.

I sitt svar erkjenner forsvarsminister Bjørn Arild Gram at rekrutteringsbehovet er stort, men at han ikke vil spre krigsskoleutdanningen på flere lokasjoner enn i dag. Forsvarets høyskole (FHS), som også er overbygning for krigsskolene til de forskjellige våpengrenene, er i seg selv en liten høyskole, spredt på fem campuser, med hovedadministrasjon på Akershus festning. Gram vil heller utnytte kapasiteten ved disse lokasjonene og signaliserer ikke noe mer, bortsett fra at det oppdaterte behovet vil komme i neste Langtidsplan for Forsvaret (LTP).

Men det er altså rekruttering av ansatte til Forsvaret som er hovedutfordringen, ikke kapasiteten ved krigsskolene. Det man ser ellers innenfor høyere utdanning, er at flere søker utdanninger som gis nærmere hjemstedet. Lege- og tannlegeutdanning til Tromsø og politiutdanning til Bodø er eksempler fra den nordlige landsdelen. I nord har Hæren sitt hovedkvarter og hovedtyngde, og indre Troms bør derfor være et opplagt målområde for Forsvarets utdanning. Ungdom fra forsvarsfamilier kan også være lettest å rekruttere inn.

Samtidig vil en militær skoleavdeling på Bardufoss også gi Forsvaret et betydelig rekrutteringsløft i nord

Forsvarsministeren erkjenner altså at Forsvaret har et rekrutteringsbehov, og mener at krigsskolene allerede har for mange campuser. For rekruttering må det mest nærliggende være å etablere en permanent befalskoleavdeling på Bardufoss, eller reetablere en i nord. Befalsskolen for infanteriet i Nord-Norge (BSIN) var over 100 år i Harstad da befalsutdanningen ble vedtatt «distribuert» til troppene i landet. Det ble heller en sentralisering til Sessvollmoen. Forsvarsministeren kan nå ta grep for å etablere praksisnær befalskoleutdanning i Hærens kjerneområde og sentralt i Nord-Norge. Ved en Campus Bardufoss åpnes også muligheten for å tilby emner fra krigsskoleutdanningen, eller etter- og videreutdanning — med eller uten studiepoeng.

Samtidig kan FHS benytte anledningen til å samarbeide med etablerte universiteter i landet. Det sikrer en liten utdanningsinstitusjon større grad av forskningsbasert utdanning. UiT Norges arktiske universitet (og til dels BI) har i flere runder levert fulle masterprogrammer til Hæren og Forsvaret for øvrig gjennom Forsvarets studiesenter på Bardufoss. Det var i stor grad skreddersøm, bestilt av Hæren eller Forsvarets Overkommando, og organisert gjennom 6. divisjons, senere FHS sitt sivilmilitære Forsvarets studiesenter/FOKUS på Bardufoss.

På BA-nivå leverte UiT også et HMS-program i samlinger over flere semestre, og Universitetet i Stavanger leverte studiet Risikoanalyse til BA-grad i samarbeid med Høgskolen i Hedmark, videooverført i sann tid fra Bardufoss til seks andre militære leire, der studenter var samlet. Fra 1990 hadde Forsvarets studiesenter rundt 500 studenter per semester på høyere utdanning i over 25 år.

Noen var sivile studenter på profesjonsstudier (sykepleier-, lærer-, og barnehagelærer-utdanning) som fikk bruke ledige rom hos Forsvaret. Det ga samtidig Forsvaret en vesentlig ekstragevinst, for medflytterne kunne også delta og færre ansatte pendlet. Studiestedet fungerte for flere formål.

Nedleggingen av FOKUS med Forsvarets studiesenter og hele den tradisjonelle voksenopplæringen i Forsvaret ble altfor lite debattert før det var en realitet under LTP i 2016. Selv en tiårig langtidsplan klarte ikke å ta høyde for dagens situasjon. Forsvarsministerens parti (Sp) og Venstre var blant dem som i 2016 stemte for å beholde FOKUS. I dag er Gram i den posisjonen at han kan foreslå å reversere vedtaket, men det beste ville være om han benyttet muligheten til å opprette en ny campus, innrettet etter dagens og framtidas behov, der en befalskoleavdeling er basis.

Nærheten til den militære flyskolen og UiTs sivile pilotskole (UTSA), videregående sivil og militær flyfagutdanning ved Bardufoss vg skole og øvrig teknologi- og kompetanseutvikling ved Bardufoss flystasjon tilsier at Forsvaret faglig vil få stor nytte av en fleksibel utdanningscampus i området.

Samtidig vil en militær skoleavdeling på Bardufoss også gi Forsvaret et betydelig rekrutteringsløft i nord.

Roar Sollied Foto: Privat

* Roar Sollied har mastergrad i voksenpedagogikk og har vært fylkesråd for utdanning i Troms. Han var fra 1999 rådgiver og anskaffer av forsvarsrelatert utdanning i Forsvarets studiesenter, som ble prosjektetablert av 6. divisjon i 1989 og permanentisert i stortingsvedtak fra og med 1994. Studiesentret og Voksenopplæringen ble senere overført Forsvarets høyskole og avdeling FOKUS, men lagt ned av flertallskonstellasjonen bak Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) 2016: Ap, Høyre og Frp.