Lokale og regionale tromspolitikere sier unisont at de skal jobbe for en styrking av Forsvaret i Troms gjennom arbeidet med en ny langtidsplan for Forsvaret.

Russlands vilje til angrepskrig mot Ukraina, med sin strategiske tilstedeværelse i nord og stormaktsinteresser i arktisk, tilsier at forsvaret av Nord-Norge må være dimensjonerende for organiseringen av Forsvaret.

En av flokene som regjeringspartiene og Høyre har satt Forsvaret og som burde vært løst raskt er mangelen på maritime helikopter for Kystvakten og Fregattvåpenet og mangel på taktiske helikopter for Hæren og nye helikopter til spesialstyrkene.

Forsvaret vil ytterligere møte store utfordringer med å sikre nok personell med rett kompetanse

Kystvakten og Marinen trenger helikopter for effektiv oppgaveløsning knyttet til overvåkning, miljø og ressurskontroll i Norges økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard. Norges viktigste interesseområder for å hevde nasjonal suverenitet vil mange kunne hevde.

Forsvarskommisjonen NOU 2023: 14, Forsvarssjefens fagmilitære råd 2023 og Forsvarsanalysen 2023 fra Forsvarets forskningsinstitutt bekrefter alle mangelen på balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi og evnen til å gjennomføre viktige deler av langtidsplanen. Forsvaret vil ytterligere møte store utfordringer med å sikre nok personell med rett kompetanse.

Utover de anbefalinger som er gitt av forsvarskommisjonen og i fagmilitære råd bør politikerne i og fra Troms jobber for:

* En vekst i forsvarsbudsjettet i tråd med forsvarskommisjonens anbefalinger og forsvarssjefens høyeste ambisjonsnivå.

* En avdeling av spesialstyrkene etableres i Indre Troms for å kunne dekke byene Narvik, Harstad og Tromsø og for å kunne anvise mål til alle typer våpenplattformer.

* Bardufoss flystasjon blir navet i Forsvarets helikoptervirksomhet.

* Befalsutdanning legges til Troms.

* Det etableres en forsvarsindustriklynge for utvikling, test og vedlikehold av forsvarsmateriell langs aksen Narvik-Tromsø.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her