Samferdsel er viktig og har svært stor betydning for befolkningen rundt om i hele landet. Dette gjelder barn og unge som skal til og fra skole, folk til og fra jobb. Varer og andre tjenester som skal til og fra der hvor folk driver med sin næringsvirksomhet. En stor del av veiene i Dyrøy er fylkesveier, og fylkesveiene i Dyrøy dekker det meste av transportbehovene.

Fylkesveiene var bygd på en tid der kjøretøyene ikke hadde det transportbehovet og den vekten som er i dag. Dette bærer standarden på mange av veiene preg av. Disse krever store ressurser for å drifte og vedlikeholde. Vi lever i et område som byr på rike naturresurser, og kan høste både fra sjø og land. I Dyrøy er fiskeri, havbruk, landbruk, industri og turisme helt avhengig av god infrastruktur for å kunne drive sine virksomheter med lønnsomhet.

Dyrøy kommune må nå prioriteres der det legges en plan på fremtidige løsninger i løpet av 2023

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er stort, og det kreves store tiltak og en satsing på å løfte standarden. I Dyrøy er situasjonen at:

* Fra vinteren 2021-2023 var veiforholdene på Laneset (Skjærra)-Sørfjord i så dårlig stand at brøytebil med plog snudde ved Laneset. Veiens tilstand var ikke forsvarlig for brøytebil å brøyte for å holde veien fri for snø. For å unngå at uheldige situasjoner skulle oppstå og ytterlig skader på brøytebil, utsyr og vei, ble det benyttet traktor og skjær for å utføre vintervedlikehold fra Laneset og sørover. Det vil si at det ikke kan utføres normalt vintervedlikehold. Strekningen trafikkeres blant annet av skolebuss flere gang for dagen, myke trafikanter, pendlere til og fra bygda, melkebil og tungtransport.

* Veiene fra Brøstadbotn til Skøelv , dvs. både fylkesvei 7840 og 84, er også i særdeles dårlig forfatning. Denne strekningen er vesentlig for pendlere inn og ut av kommunen og omkringliggende kommuner.

Det er svært viktig at infrastruktur slik som veiforbindelse fungerer godt, og at veiene er fremkommelig til enhver tid siden det ikke er omkjøringsmuligheter. Samfunnet er helt avhengig av veiforbindelsen fylkesveiene gir.

Strekningene må snarlig kartlegges med tanke på bæreevne og strekningens standard. Dyrøy kommune må nå prioriteres der det legges en plan på fremtidige løsninger i løpet av 2023.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her